КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 грудня 2013 р. N 970

Київ

Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2013 р. N 970


ПОРЯДОК
проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - послуги) у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі.

Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, предметом діяльності яких є надання послуг (далі - виконавці), і фізичних та юридичних осіб, яким надаються послуги (далі - споживачі).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

перерахунок - операція, пов'язана із зміною розміру нарахованої плати за послуги у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі та/або без урахування встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг, у разі надання послуг без дотримання вимог щодо їх якості шляхом зменшення розміру такої плати виходячи з фактично наданих у період перерахунку послуг;

період нарахування - період, за який виконавець нараховує споживачам плату за послуги;

період перерахунку - період, за який виконавець проводить перерахунок;

сума перерахунку - кошти, що в результаті проведеного перерахунку підлягають поверненню споживачеві.

3. Перерахунок відображається у наступному за періодом перерахунку періоді нарахування.

4. Виконавці ведуть облік доходів, витрат та кількісних і якісних показників надання послуг щодо кожного будинку та кожної складової тарифу окремо.

5. Перерахунок проводиться не рідше одного разу на рік протягом кварталу, наступного за періодом перерахунку, з урахуванням результатів перерахунків, проведених з початку звітного року, виходячи з фактично понесених у звітному періоді витрат на надання послуг щодо кожного будинку окремо з урахуванням обсягу наданих послуг в межах тарифу, періодичності та строків надання послуг, установлених рішенням органу місцевого самоврядування, з урахуванням складених виконавцем планів та графіків виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг.

6. Обсяг фактично наданих послуг та виконаних робіт, пов'язаних з їх наданням, повинен бути підтверджений відповідною первинною документацією, що зберігається у виконавця, зокрема наказами підприємства, табелем обліку робочого часу, розрахунковими листками нарахування заробітної плати робітникам, нарядами-завданнями, актами списання матеріалів, матеріальними звітами майстрів, актами виконаних робіт постачальних та підрядних організацій, документами, що підтверджують технічні показники будинку, тощо.

7. Облік витрат з технічного обслуговування ліфтів ведеться з урахуванням даних, зазначених у журналах реєстрації зупинок ліфтів. Перерахунок проводиться у разі простою ліфта більше доби.

8. Перерахунок розміру плати за енергопостачання ліфтів проводиться за показаннями лічильників електроенергії, а у разі відсутності лічильників - на підставі актів постачальника електроенергії за умови врахування у них факту простою ліфта більше доби.

9. Фактичні витрати щодо кожного окремого будинку за період нарахування (період перерахунку) визначаються з урахуванням розподіленої суми накладних витрат, затвердженого рівня рентабельності та податку на додану вартість (єдиного податку).

10. Виконавець оприлюднює склад фактично понесених витрат та обсяг запланованих і виконаних робіт та повідомляє споживачам про економію коштів і плани щодо їх використання на власному веб-сайті та/або в інший визначений ним спосіб.

11. У разі надходження актів-претензій від споживачів за формою згідно з додатком 1 та прийняття виконавцем рішення про їх задоволення перерахунок проводиться протягом наступного місяця з дати отримання виконавцем акта-претензії.

Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 2.

Перерахунок за актом-претензією проводиться для усіх споживачів будинку, яким не були надані послуги.

Невиконання певного виду робіт, пов'язаних з наданням послуг, у зв'язку із ненастанням строку їх виконання за планом або графіком, складеним виконавцем, не є підставою для проведення перерахунку за актом-претензією.

12. Інформація про проведення перерахунку наводиться виконавцем у платіжному документі та/або розміщується на власному веб-сайті із зазначенням при цьому даних про перерви в наданні послуг, ненадані або надані не в повному обсязі послуги, суму та період перерахунку.

13. Виконавець здійснює коригування сум нарахованих пільг з урахуванням проведеного перерахунку щодо кожного споживача і подає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення місцевих держадміністрацій або виконавчих комітетів відповідних рад інформацію за результатами такого коригування, а також інформацію про суму та період перерахунку щодо кожного споживача - отримувача субсидії для перерахунку розмірів наданих субсидій.

 

Додаток 1
до Порядку


АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ
про перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх ненадання або надання не в повному обсязі

_________________________
(найменування населеного пункту)

____ ____________ 20 __ р.
(дата складення)

Згідно з договором N __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
споживач ___________________________________________________________________________
                                  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи споживача)
висловлює претензії __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування суб'єкта господарювання - виконавця)
щодо послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, зокрема стосовно
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                               (інформація про перерву в наданні послуг, їх ненадання або надання не в повному обсязі)
у період ____________________________________________________________________________.

У зв'язку з викладеним виконавець повинен забезпечити відповідний рівень надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, усунути порушення, провести перерахунок розміру плати за перерву в наданні таких послуг, їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Інші умови: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Цей акт-претензію склали:


виконавець _______________________________
                                                  (найменування посади,
_________________________________________
                            прізвище, ім'я та по батькові)
місцезнаходження _________________________
телефон __________________________________

________________
            (підпис)

М. П.

споживач ____________________________
                                (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________,
місцезнаходження або місце проживання
_____________________________________
телефон ______________________________

_____________
          (підпис)

У разі неприбуття представника виконавця в установлений зазначеним договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії цей акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі:

споживач, що проживає у будинку
N _______________ кв. ____________________

________________________________________
                            (прізвище, ім'я та по батькові)

___________________
                  (підпис)

споживач, що проживає у будинку
N ______________ кв. _________________

____________________________________
                     (прізвище, ім'я та по батькові)

___________________
                  (підпис)


 

Додаток 2
до Порядку


ЖУРНАЛ
реєстрації актів-претензій про перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх ненадання або надання не в повному обсязі

Порядковий номер

Дата

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові споживача

Місцезнаходження або місце проживання споживача

Короткий зміст акта-претензії

Рішення керівника - виконавця послуг

Представник виконавця, строк виконання


____________

 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2014
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2014