ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.11.2010 р. N 952

Київ

Про створення для мешканців міста сприятливих умов щодо придбання та встановлення квартирних лічильників холодної і гарячої води

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, та Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 631, з метою сприяння оснащення житлового фонду квартирними лічильниками холодної та гарячої води, впорядкування розрахунків мешканців міста за спожиті послуги з централізованого холодного і гарячого водопостачання, та на виконання функцій місцевого самоврядування:

1. Районним у м. Києві державним адміністраціям:

1.1. За заявами квартиронаймачів або власників, квартири яких не оснащені приладами обліку холодної і гарячої води, скласти списки громадян, які виявили бажання встановити лічильники на умовах поступового, на строк до 12 місяців, погашення вартості виконаних робіт.

1.2. У порядку, визначеному законодавством України, визначити підрядні організації, які, на умовах відстрочки платежу на строк до 12 місяців, мають забезпечити надання лічильників та виконання робіт щодо їх встановлення у відповідності до списків, про які йдеться у п. 1.1 цього розпорядження.

1.3. Забезпечити укладання тристоронніх договорів на виконання робіт по встановленню квартирних лічильників холодної та гарячої води між підрядними організаціями, підприємствами і організаціями, які здійснюють експлуатацію жилих будинків, та споживачами (далі - договір), типова форма якого додається.

1.4. Забезпечити організацію співпраці між підрядними організаціями, підприємствами і організаціями, що здійснюють експлуатацію жилих будинків, та споживачами в ході встановлення квартирних лічильників холодної та гарячої води.

2. Встановити, що:

2.1. Вартість робіт по встановленню квартирних лічильників гарячої та холодної води визначається окремо по кожній квартирі відповідно до наданого підрядною організацією розрахунку.

До вартості виконання робіт по встановленню квартирних лічильників гарячої та холодної води включаються витрати, пов'язані з організацією виконання, нарахуванням, обліком, прийомом, обслуговуванням та розщепленням платежів за вказані роботи у розмірі 4 %, які розподіляються таким чином:

2,5 % - підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію жилих будинків, для відшкодування витрат на організацію виконання, нарахування, та облік платежів споживачів на оплату робіт по встановленню квартирних лічильників гарячої та холодної води;

1 % - банківським установам для оплати банківських послуг по прийому та обслуговуванню платежів споживачів на оплату робіт по встановленню квартирних лічильників гарячої та холодної води;

0,5 % - КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" для відшкодування витрат на обслуговування та розщеплення платежів споживачів на оплату робіт по встановленню квартирних лічильників гарячої та холодної води.

2.2. Після укладання договорів сторони будують свої відносини відповідно до умов цих договорів.

2.3. Після укладання договорів підприємства і організації, що здійснюють експлуатацію жилих будинків, в рахунках на оплату житлово-комунальних послуг забезпечують щомісячне нарахування додаткової статті на оплату робіт по встановленню квартирних лічильників гарячої та холодної води з врахуванням витрат, пов'язаних з організацією виконання, нарахуванням, обліком, прийомом, обслуговуванням та розщепленням платежів за вказані роботи.

2.4. КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на підставі договорів з підприємствами і організаціями, що здійснюють експлуатацію жилих будинків, щомісячно виготовляє рахунки на оплату житлово-комунальних послуг з додатковою статтею на оплату робіт по встановленню квартирних лічильників гарячої та холодної води, розщеплює платежі споживачів та забезпечує перерахування коштів, сплачених споживачами за роботи по встановленню квартирних лічильників гарячої та холодної води, на рахунки підрядних організацій.

3. Заступникам голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
10.11.2010 N 952 


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на виконання робіт по встановленню квартирних лічильників холодної та гарячої води

"___" ____________ 20__ р.

N _______

м. Київ

__________________________________________________ (далі - Замовник), Паспорт серії _____ номер ____________, з однієї сторони,
Підприємство, що здійснює експлуатацію жилих будинків (далі - Виконавець), в особі __________________________________________________, діючого(-ої) на підставі ______________________________, з другої сторони, та ________________________________________ (далі - Підрядна організація), в особі ______________________________________________________, діючого(-ої) на підставі ______________________________, з третьої сторони, разом іменовані Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ТА ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець, за дорученням Замовника залучає Підрядну організацію та забезпечує виконання робіт, з установки індивідуальних квартирних лічильників гарячої та холодної води, а Замовник зобов'язується поетапно розрахуватись із Виконавцем за виконані роботи.

1.2. Роботи з установки Замовнику індивідуальних квартирних лічильників гарячої та холодної води виконуються Підрядною організацією на умовах даного Договору.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Підрядна організація зобов'язана виконати роботи відповідно до умов даного Договору та кошторисної документації.

2.2. Характер робіт, що виконується Підрядною організацією за даним Договором, зазначається у кошторисних розрахунках, які є невід'ємною частиною даного Договору.

2.3. Підрядна організація виконує роботи, визначені у пп. 1.1 та 1.2 цього Договору, в строк що не перевищує _____ робочих днів.

2.4. Підрядна організація несе відповідальність за виконання робіт.

2.5. Замовник та Виконавець мають право здійснювати контроль, нагляд за ходом, якістю виконання та дотриманням термінів виконання робіт.

2.6. У разі необхідності проведення додаткових робіт, що призведе до збільшення їх вартості, Підрядна організація зобов'язана сповістити про це Замовника та Виконавця. У випадку згоди Замовника та Виконавця на проведення додаткових робіт, Сторони підписують Додаткову угоду до даного Договору.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість робіт, згідно п. 1.1 цього Договору, визначається враховуючи характер робіт та зазначається у кошторисній документації.

До вартості робіт, згідно п. 1.1 цього Договору, включаються витрати, пов'язані з організацією виконання, нарахуванням, обліком, прийомом, обслуговуванням та розщепленням платежів за вказані роботи у розмірі 4 %, які розподіляються таким чином:

2,5 % - Виконавцю для відшкодування витрат на організацію виконання, нарахування, та облік платежів Замовника;

1 % - банківським установам для оплати банківських послуг по прийому та обслуговуванню платежів Замовника;

0,5 % - КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" для відшкодування витрат на обслуговування та розщеплення платежів Замовника.

3.2. Вартість робіт може бути змінена за взаємною згодою Сторін у разі зміни обсягів робіт, або зміни вартості матеріалів, виробів, конструкцій, комплектуючих, підтверджених документально та оформляється додатковою угодою до даного Договору.

3.3. За умови, що роботу виконано належним чином і в обумовлений строк, Виконавець забезпечує щомісячне перерахування отриманої від Замовника плати за виконання робіт на поточний рахунок Підрядної організації.

3.4. У випадку виявлення недоліків під час остаточного прийому - здачі робіт, строк остаточної оплати робіт подовжується на час усунення Підрядною організацією виявлених недоліків.

3.5. Замовник, після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт, поетапно компенсує Підрядній організації понесені ним затрати на таких умовах:

Термін платежу 

Сума платежу 

1. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 

2. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 

3. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 

4. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 

5. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 

6. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 

7. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 

8. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 

9. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 

10. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 

12. До "20" ____________ 20__ р. 

___________ грн. 


3.6. Замовник забезпечує компенсацію Підрядній організації понесених нею витрати, шляхом щомісячної сплати по рахунках на сплату за житлово-комунальні та інші послуги, до якого буде внесена поетапна оплата за встановлення індивідуальних квартирних лічильників гарячої та холодної води на умовах даного Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Здача-приймання робіт оформляється Сторонами шляхом підписання Акта здачі-приймання виконаних робіт. У випадку виявлення недоліків у виконаних роботах, Сторони складають та підписують Протокол, у якому вказуються всі виявлені недоліки. Підрядна організація зобов'язується усунути виявлені недоліки протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту підписання вищезазначеного Протоколу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Підрядна організація несе відповідальність за неякісне виконання робіт. Підрядна організація зобов'язана виправити їх за свій рахунок або відшкодувати Виконавцю вартість виправлення неякісно виконаних робіт у повному обсязі.

5.3. У випадку прострочення строків розрахунків, Замовник через рахунки Виконавця сплачує Підрядній організації неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на момент нарахування пені від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

5.4. Сплата встановлених Договором штрафних санкцій не звільняє Сторін від обов'язку належного виконання зобов'язань за цим Договором.

5.5. Виконавець не несе відповідальності перед Підрядною організацією за несвоєчасне та неповне внесення Замовником плати за виконані роботи, визначені у пп. 1.1 та 1.2 цього Договору.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення дії непереборної сили (далі - форс-мажорні обставини), яка не залежить від волі Сторін, що включає дії державних органів України, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, пожежі, повені, інші стихійні лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань за цим Договором на час дії зазначених обставин.

6.2. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 15 (п'ятнадцять) днів до передбачуваної дати розірвання договірних відносин.

6.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгівельно-промисловою Палатою України або іншим компетентним органом держави, де ці події мали місце бути. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від відшкодування ним витрат Виконавця, пов'язаних з виконанням останнім своїх зобов'язань за цим Договором, до виникнення форс-мажорних обставин.

7. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у відповідності до чинного законодавства України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

8.2. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених діючим на території України законодавством. При достроковому розірванні Договору, Сторони зобов'язані врегулювати всі фінансові та організаційно-технічні питання, пов'язані з припиненням дії Договору.

8.3. Всі зміни і доповнення до даного Договору повинні бути виконані у письмовій формі та підписані Сторонами. Всі зміни і доповнення до даного Договору є його невід'ємною частиною.

8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

8.5. Після підписання цього Договору всі попередні угоди та домовленості про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Виконавець

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Підрядна організація

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

_________________/_______/ 

_________________/_______/ 

_________________/_______/ 


 

Заступник голови -
керівник апарату 

  


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2011
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2011