ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.08.2010 р. N 676

Київ

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 N 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду" з метою надання на належному рівні послуг, для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та з метою відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку окремо, що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких обладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортуванню та монтажу після повірки.

3. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження внести такі зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами), вилучивши позиції NN 39, 649 з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Виконуючий
обов'язки голови 

 
О. Попов 


 

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ряди (Київської міської державної адміністрації)
30.08.2010 N 676 


Тарифи та структура тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків

Зага-
льна поряд-
кова нуме-
рація по місту Києву 

Поряд-
кова нуме-
рація по району 

Назва житлової обслуговуючої організації 

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) 

Номер буди-
нку 

При-
би-
рання при-
будин-
кової тери-
торії 

При-
би-
рання схо-
дових клі-
ток 

Виве-
зення побу-
тових від-
ходів (зби-
рання, збері-
гання, пере-
везення, пере-
роб-
лення, утилі-
зація, знеш-
код-
ження та захо-
ро-
нення) 

Приби-
рання під-
валу, техні-
чних повер-
хів та пок-
рівлі 

Тех-
нічне обслу-
гову-
вання ліф-
тів 

Обс-
лугову-
вання сис-
тем дис-
петче-
ризації 

Техні-
чне обслу-
гову-
вання внут-
рішньо-
будин-
кових сис-
тем 

Дера-
тизація 

Дезін-
секція 

Обслу-
гову-
вання димо-
венти-
ляцій-
них
кана-
лів 

Техні-
чне обслу-
гову-
вання та пото-
чний ре-
монт сис-
тем проти-
пожеж-
ної авто-
ма-
тики й димо-
вида-
лення, а також інших внут-
рішньо-
будин-
кових інже-
нер-
них сис-
тем у разі їх наяв-
ності 

Поточ-
ний ре-
монт конст-
рукти-
вних еле-
ментів внут-
рішньо-
будин-
кових сис-
тем гаря-
чого і холод-
ного водо-
поста-
чання, водо-
відве-
дення, тепло-
поста-
чання та зли-
вової кана-
лізації і техні-
чних при-
строїв буди-
нків та еле-
ментів зовні-
шнього упоря-
дження 

Поли-
вання дво-
рів, клумб і газонів 

Приби-
рання і виве-
зення снігу, поси-
лення час-
тини при-
будин-
кової тери-
торії, призна-
ченої для про-
ходу та проїзду, проти-
ожелед-
ними сумі-
шами 

Екс-
плуа-
тація но-
мер-
них зна-
ків буди-
нків 

Освіт-
лення місць загаль-
ного корис-
тування, підва-
лів, підка-
чування води 

Енерго-
поста-
чання для ліфтів 

Рента-
бель-
ність 

Тариф, грн. за 1 кв. м зага-
льної площі квар-
тири за місяць (з ПДВ) 

Тариф, грн. за 1 кв. м зага-
льної площі квар-
тири пер-
шого поверху за місяць (з ПДВ) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Голосіївський район 

ЖБК "Мир" 

пров. Коломийський 

0,7470 

0,0237 

0,3023 

0,0168 

0,0000 

0,0000 

0,1692 

0,0038 

0,0044 

0,0000 

0,0000 

0,0613 

0,0000 

0,0018 

0,0000 

0,2238 

0,0000 

0,0000 

1,55* 

1,55* 

Інститут серцево-судинної хірургії 

вул. Жилянська 

49/51 

0,1483 

0,1749 

0,6887 

0,3548 

0,4411 

0,0000 

0,4149 

0,0092 

0,0106 

0,0000 

0,0000 

1,3819 

0,0007 

0,1066 

0,0000 

0,2338 

0,0207 

0,0000 

4,78* 

4,23* 

БВ "Конча-Заспа" ДУС 03084 

вул. Матикіна Генерала 

11 

0,7243 

0,5665 

0,4895 

0,0000 

0,1917 

0,0000 

0,5592 

0,0167 

0,0191 

0,0000 

0,0000 

0,2179 

0,0000 

0,0053 

0,0001 

0,0582 

0,0969 

0,0000 

3,53* 

3,19* 

БВ "Конча-Заспа" ДУС 03084 

вул. Матикіна Генерала 

11-а 

0,6433 

0,7584 

0,3923 

0,0000 

0,1366 

0,0000 

0,5357 

0,0200 

0,0230 

0,0000 

0,0000 

0,1917 

0,0000 

0,0045 

0,0001 

0,0502 

0,0733 

0,0000 

3,39* 

3,14* 

БВ "Конча-Заспа" ДУС 03084 

вул. Матикіна Генерала 

14 

0,5344 

0,7027 

0,6359 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3568 

0,0062 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,2286 

0,0000 

0,0059 

0,0002 

0,0939 

0,0000 

0,0000 

3,09* 

3,09* 

БВ "Конча-Заспа" ДУС 03084 

вул. Матикіна Генерала 

15 

0,9576 

0,4338 

0,6769 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2107 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2304 

0,0000 

0,0060 

0,0004 

0,1024 

0,0000 

0,0000 

3,14* 

3,14* 

БВ "Конча-Заспа" ДУС 03084 

вул. Матикіна Генерала 

0,8432 

0,4569 

0,6930 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1170 

0,0536 

0,0614 

0,0000 

0,0000 

0,2327 

0,0000 

0,0061 

0,0006 

0,1013 

0,0000 

0,0000 

3,08* 

3,08* 

ОСББ "Китаїв" 

просп. Науки 

94/5 

0,2370 

0,1219 

0,2452 

0,0000 

0,0961 

0,0000 

0,2766 

0,0115 

0,0132 

0,0000 

0,0000 

0,3251 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,0517 

0,0390 

0,0000 

1,71* 

1,55* 

ТОВ "Комфортна оселя" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

58 

0,3576 

0,3750 

0,2433 

0,0446 

0,2016 

0,1680 

1,3440 

0,0059 

0,0067 

0,0840 

0,0532 

0,7826 

0,0045 

0,1750 

0,0000 

0,2118 

0,0338 

0,4910 

5,50* 

4,96* 

10 

10 

ТОВ "Комфортна оселя" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

62 

0,3578 

0,3753 

0,2435 

0,0447 

0,2017 

0,1681 

1,5551 

0,0059 

0,0067 

0,0841 

0,0532 

0,7860 

0,0045 

0,1751 

0,0000 

0,1960 

0,0338 

0,5150 

5,77* 

5,23* 

Дарницький район 

11 

ОСББ "Зимова вишня" 

вул. Вишняківська 

11 

0,4106 

0,1040 

0,2663 

0,0000 

0,2101 

0,1591 

0,4623 

0,0099 

0,0113 

0,0000 

0,0353 

0,5486 

0,0064 

0,0036 

0,0000 

0,0559 

0,0368 

0,0000 

2,78* 

2,49* 

12 

ОСББ "Мій Дім" 

вул. Гришка Михайла 

8-б 

0,4850 

1,0231 

0,1228 

0,0089 

0,2149 

0,0000 

0,3120 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1839 

0,0454 

0,0000 

0,0000 

0,1163 

0,0438 

0,0000 

3,07* 

2,76* 

Деснянський район 

13 

ЖБК "Авіатор-20" 

вул. Драйзера Теодора 

44-а 

0,3100 

0,4119 

0,2510 

0,0336 

0,4012 

0,0000 

0,0000 

0,0079 

0,0091 

0,0000 

0,0000 

0,5888 

0,0003 

0,0006 

0,0000 

0,0096 

0,1018 

0,0000 

2,55* 

1,95* 

14 

ЖБК "Будівельник-8" 

вул. Сабурова Олександра 

0,5898 

0,1495 

0,2423 

0,0000 

0,2033 

0,0332 

0,3072 

0,0126 

0,0128 

0,0180 

0,0000 

0,1001 

0,0528 

0,0000 

0,0000 

0,0164 

0,0381 

0,0000 

2,13* 

1,80* 

15 

ЖБК "Дарницький-14" 

вул. Братиславська 

32-а 

0,6451 

0,0957 

0,3858 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2700 

0,0010 

0,0012 

0,0000 

0,0000 

0,0982 

0,0000 

0,0150 

0,0000 

0,0475 

0,0000 

0,0000 

1,87* 

1,87* 

16 

ЖБК "Суднобудівник-12" 

просп. Маяковського Володимира 

49-а 

0,5072 

0,1334 

0,2781 

0,0000 

0,3347 

0,0000 

0,3398 

0,0139 

0,0159 

0,0000 

0,0000 

0,2000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0209 

0,0271 

0,0000 

2,25* 

1,81* 

17 

ЖБК "Мотозаводець-4" 

вул. Драйзера Теодора 

9 (3, 4 під'їзд) 

0,4004 

0,0783 

0,2732 

0,0000 

0,3926 

0,0000 

0,3820 

0,0066 

0,0075 

0,0000 

0,0000 

0,5817 

0,0000 

0,0014 

0,0000 

0,0300 

0,0508 

0,0000 

2,65* 

2,11* 

18 

ЖБК "Хімік-13" 

вул. Беретті Вікентія 

0,5700 

0,1477 

0,2940 

0,0000 

0,3337 

0,1211 

0,2606 

0,0165 

0,0189 

0,0000 

0,0000 

0,1650 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0355 

0,0543 

0,0000 

2,42* 

2,01* 

19 

ЖБК "Шовковик-11" 

вул. Драйзера Теодора 

9 (1, 2 під'їзд) 

0,5805 

0,0817 

0,2764 

0,0000 

0,3932 

0,0000 

0,2115 

0,0091 

0,0104 

0,0000 

0,0000 

0,5828 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0300 

0,0508 

0,0000 

2,67* 

2,14* 

20 

ОСББ "Силует" 

вул. Бальзака Оноре Де 

52/22 

0,8242 

0,0609 

0,2179 

0,0000 

0,1336 

0,0000 

0,2631 

0,0080 

0,0092 

0,0000 

0,0000 

0,3888 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0601 

0,0489 

0,0000 

2,42* 

2,20* 

Дніпровський район 

21 

ЖБК "Восход-4" 

вул. Малишка Андрія 

3 (1, 2, 3, 4 під'їзд) 

0,3082 

0,2399 

0,2968 

0,0000 

0,4372 

0,0200 

0,3030 

0,0129 

0,0148 

0,0299 

0,0000 

0,5647 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2375 

0,2197 

0,0000 

2,68* 

2,03* 

22 

ЖБК "Карпати" 

вул. Окіпної Раїси 

7-а 

0,4438 

0,2985 

0,3881 

0,0000 

0,5133 

0,0653 

0,3617 

0,0121 

0,0139 

0,0628 

0,0000 

0,0580 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0403 

0,0086 

0,0000 

2,72* 

2,03* 

23 

ЖБК "Комунар" 

вул. Ентузиастів 

45/1 

0,8471 

0,2800 

0,2693 

0,0000 

0,4433 

0,1134 

0,3307 

0,0147 

0,0169 

0,0163 

0,0000 

0,0912 

0,0007 

0,0027 

0,0000 

0,0566 

0,0446 

0,0000 

3,03* 

2,45* 

Оболонський район 

24 

ЖБК "Оболонь" 

вул. Героїв Дніпра 

51 

0,1255 

0,2543 

0,2924 

0,0088 

0,4749 

0,0641 

0,4393 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1576 

0,0353 

0,0000 

0,0000 

0,1651 

0,0358 

0,0000 

2,46* 

1,77* 

25 

ЖБК "Оболонь-10" 

вул. Гавро Лайоша 

2-б 

0,3141 

0,5353 

0,2741 

0,0000 

0,5295 

0,0000 

0,5955 

0,0100 

0,0083 

0,0000 

0,0000 

0,6504 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3185 

0,1646 

0,0000 

3,40* 

2,70* 

Печерський район 

26 

ТОВ "Компанія з управління та житлової експлуатації "Новосервіс" 

вул. Драгомирова 

0,5367 

0,7121 

0,1041 

0,0020 

0,3014 

0,3083 

0,5413 

0,0020 

0,0000 

0,0063 

0,2008 

0,2391 

0,0070 

0,0231 

0,0003 

0,5829 

0,1071 

0,4409 

4,94* 

3,97* 

27 

ТОВ "Компанія з управління та житлової експлуатації "Новосервіс" 

вул. Драгомирова 

14 

0,5297 

0,6928 

0,1021 

0,0020 

0,2975 

0,3066 

0,5382 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,1992 

0,2380 

0,0069 

0,0228 

0,0003 

0,5751 

0,1057 

0,4343 

4,86* 

3,91* 

28 

ТОВ "Сервіс" 

вул. Предславинська 

31/11 

0,3357 

1,2570 

0,1450 

0,0000 

0,2093 

0,0000 

0,8207 

0,0146 

0,0011 

0,0000 

0,1636 

0,4577 

0,0024 

0,0285 

0,0004 

0,8454 

0,0906 

0,0000 

5,25* 

4,89* 

Подільський район 

29 

ЖБК "Квазар-1" 

просп. "Правди" 

104 

0,5665 

0,0000 

0,3616 

0,0000 

0,2997 

0,0666 

0,4751 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0294 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1002 

0,0638 

0,0000 

2,36* 

1,92* 

30 

ЖБК "Київ-7" 

просп. Гонгадзе Георгія 

11-а 

0,5482 

0,0936 

0,3357 

0,0000 

0,2944 

0,0651 

0,4327 

0,0004 

0,0005 

0,0731 

0,0425 

0,6220 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0808 

0,0777 

0,0000 

3,20* 

2,75* 

Святошинський район 

31 

ЖБК "Авіатор-19" 

вул. Героїв Космосу 

15 

0,3303 

0,2370 

0,2551 

0,0321 

0,1953 

0,1056 

0,5411 

0,0081 

0,0093 

0,0068 

0,0502 

0,0541 

0,0007 

0,0149 

0,0000 

0,1046 

0,0630 

0,0000 

2,01* 

1,75* 

32 

ЖБК "Алмаз-4" 

просп. Корольова Академіка 

8 (5, 6, 7 під'їзд) 

0,2855 

0,0000 

0,3272 

0,0000 

0,4534 

0,1822 

0,3613 

0,0179 

0,0206 

0,0000 

0,0000 

0,2120 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0579 

0,0236 

0,0000 

2,33* 

1,76* 

33 

Служба експлуатації ЖБК КО "Київзеленбуд" 

вул. Берковецька 

0,5410 

0,7596 

0,7330 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5346 

0,0346 

0,0232 

0,0000 

0,0000 

1,1349 

0,0156 

0,0415 

0,0000 

0,2628 

0,0000 

0,0000 

4,90* 

4,90* 

Солом'янський район 

34 

ЖБК "Победа" 

вул. Мартиросяна 

13 

1,1360 

0,0251 

0,2302 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5228 

0,0103 

0,0118 

0,1277 

0,0000 

0,2806 

0,0048 

0,0072 

0,0000 

0,0622 

0,0000 

0,0000 

2,90* 

2,90* 

Шевченківський район 

35 

ЖБК "Верстат-5" 

вул. Щербакова 

53-г 

0,3900 

0,0950 

0,3343 

0,0000 

0,4000 

0,0000 

0,2900 

0,0020 

0,0023 

0,0063 

0,0000 

0,0975 

0,1100 

0,0760 

0,0000 

0,0281 

0,1113 

0,0000 

1,94* 

1,43* 

36 

ЖБК "Сатурн" 

вул. Грекова Академіка 

15-а 

0,5316 

0,0000 

0,1973 

0,0000 

0,4545 

0,0978 

0,2701 

0,0119 

0,0136 

0,0000 

0,0000 

0,2619 

0,0000 

0,0085 

0,0041 

0,0806 

0,0429 

0,0000 

2,37* 

1,77* 

37 

ЖБК "Техніка" 

просп. Перемоги 

25 

0,1631 

0,1163 

0,3243 

0,0000 

0,2511 

0,0000 

0,2435 

0,0023 

0,0026 

0,0000 

0,0000 

0,1576 

0,0000 

0,0003 

0,0000 

0,2441 

0,0303 

0,0000 

1,84* 

1,51* 

38 

ОСББ "Луч-3" 

просп. Перемоги 

21 

0,6994 

0,0713 

0,1016 

0,0061 

0,2421 

0,0000 

0,2666 

0,0009 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,2407 

0,0000 

0,0179 

0,0000 

0,2176 

0,0328 

0,0000 

2,28* 

1,95* 

39 

РУ ГУ МВС України 

вул. Салютна 

0,4938 

0,7873 

1,4723 

0,0046 

0,0000 

0,0000 

0,5542 

0,0000 

0,0000 

0,0456 

0,0000 

0,6610 

0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,4986 

0,0000 

0,0000 

5,42* 

5,42* 


____________
* Споживачам, квартири яких обладнані квартирними засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортуванню та монтажу після повірки у наступних розмірах:

У квартирах, обладнаних одним лічильником 

0,036 грн. (з ПДВ) 

У квартирах, обладнаних двома лічильниками 

0,072 грн. (з ПДВ) 

У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 

0,144 грн. (з ПДВ) 


 

Заступник голови -
керівник апарату 

 
Б. Стичинський 


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2010