Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 19 червня 2015 року N 591

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
08 липня 2015 р. за N 87/1198

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини першої статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 частини першої статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", від 01 червня 2011 року N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 року N 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 року за N 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2015 року N 210), що додаються.

2. Позицію 5 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2011 року N 2380, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 лютого 2012 року за N 9/926, виключити.

3. Унести до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 року N 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 року за N 26/943 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 року N 1191) такі зміни:

позиції 22, 23, 31 - 33, 43, 44 розділу "Голосіївський район" виключити;

позиції 74 - 76 розділу "Дарницький район" виключити;

позиції 11 - 18 розділу "Печерський район" виключити.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

Голова

В. Кличко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
19 червня 2015 року N 591

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
08 липня 2015 р. за N 87/1198


Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Поряд-
кова нуме-
рація по райо-
ну

Суб'єкт господарю-
вання

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.)

Но-
мер будин-
ку

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахун-
ковим

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахун-
ковим

При-
бира-
ння при-
бу-
дин-
кової тери-
торії

При-
бира-
ння схо-
дових кліток

Виве-
зення побу-
тових відходів (зби-
рання, збері-
гання, переве-
зення, пере-
роб-
лення, утилі-
зація, знеш-
кодже-
ння та захоро-
нення)

Приби-
рання підвалу, техніч-
них повер-
хів та покрів-
лі

Техні-
чне обслу-
гову-
вання ліфтів

Об-
слуго-
вуван-
ня систем дис-
петче-
ризації

Техніч-
не обслу-
гову-
ван-
ня внут-
ріш-
ньо-
будин-
кових систем гарячого водо-
пос-
тачан-
ня і холод-
ного водо-
постачан-
ня, водо-
відве-
дення, центра-
лізо-
ваного опален-
ня та зливової кана-
ліза-
ції

Дерати-
зація

Дезін-
секція

Обслу-
гову-
ван-
ня димо-
венти-
ляцій-
них кана-
лів

Техніч-
не обслу-
гову-
ван-
ня та поточ-
ний ремонт систем проти-
пожеж-
ної автома-
тики та димови-
дален-
ня, а також інших внут-
рішньо-
будин-
кових інже-
нер-
них систем у разі їх наяв-
ності

Поточ-
ний ремонт кон-
струк-
тивних елемен-
тів, внут-
рішньо-
будин-
кових систем гаря-
чого і холод-
ного водо-
пос-
тачан-
ня, водо-
відве-
дення, центра-
лізо-
ваного опа-
лення та зливо-
вої каналі-
зації і техніч-
них прист-
роїв будин-
ків та еле-
мен-
тів зов-
ніш-
нього упо-
ряд-
ження, що розмі-
щені на закріп-
леній в уста-
новле-
ному порядку при-
будин-
ковій тери-
торії (в тому числі спор-
тивних, дитячих та інших май-
дан-
чиків)

Поли-
вання дворів, клумб і газо-
нів

При-
биран-
ня і виве-
зення снігу, посипа-
ння части-
ни прибу-
динко-
вої тери-
торії, призна-
ченої для про-
ходу та про-
їзду, проти-
ожелед-
ними сумі-
шами

Експлу-
атація номер-
них знаків на будин-
ках

Освіт-
лення місць загаль-
ного корис-
туван-
ня і підва-
лів та підка-
чуван-
ня води

Енерго-
поста-
чан-
ня ліфтів

При-
буток

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири за місяць, крім квар-
тир пер-
шого повер-
ху

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири пер-
шого повер-
ху за місяць

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири за місяць, крім квар-
тир пер-
шого повер-
ху

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири пер-
шого повер-
ху за місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1. Розділ "Голосіївськиї район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 р. N 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за N 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2015 р. N 210), доповнити такими позиціями:

13

ТОВ "ІНВЕСТБУД-
ГАЛИЧИНА"

вул. Саперно-
Слобідська

24

0,4011

0,2745

0,0581

0,0000

0,2134

0,0198

0,8820

0,0000

0,0000

0,0000

0,2280

1,2507

0,0057

0,0000

0,0003

0,2500

0,1861

0,45

5,07

-

4,83

-

14

ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ"

просп. Сорокаріччя Жовтня

58

0,8532

0,9642

0,1504

0,0000

0,3841

0,1411

1,3134

0,0046

0,0039

0,2462

0,1649

0,3006

0,0071

0,0949

0,0120

0,7305

0,1363

0,55

7,27

-

7,27

-

15

ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ"

просп. Сорокаріччя Жовтня

60

0,7785

0,9556

0,1083

0,0000

0,6224

0,1155

1,1872

0,0308

0,0057

0,2875

0,2926

0,2735

0,0071

0,0950

0,0120

0,6642

0,1851

0,56

7,42

-

7,42

-

16

ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ"

просп. Сорокаріччя Жовтня

62

0,8403

0,9556

0,0925

0,0000

0,3946

0,1463

1,1421

0,0308

0,0057

0,2875

0,2926

0,3813

0,0071

0,0950

0,0240

0,6789

0,1211

0,55

7,25

-

7,25

-

17

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

3-а

0,6230

0,2978

0,1152

0,0000

0,1676

0,0352

0,5200

0,0036

0,0000

0,0000

0,1580

1,0845

0,0162

0,0033

0,0000

0,2566

0,1910

0,35

4,58

-

4,37

-

18

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

3/7

0,6080

0,3500

0,0744

0,0000

0,1946

0,0363

0,5085

0,0061

0,0000

0,0000

0,1716

0,9859

0,0165

0,0030

0,0000

0,2650

0,2344

0,35

4,56

-

4,35

-

19

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

5

0,7557

0,3651

0,0708

0,0000

0,2066

0,0338

0,4989

0,0017

0,0000

0,0000

0,1782

0,8352

0,0100

0,0035

0,0000

0,2703

0,2216

0,35

4,56

-

4,35

-

20

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

5-а

0,4726

0,4689

0,0540

0,0000

0,2522

0,0340

0,5316

0,0016

0,0000

0,0000

0,2160

0,7922

0,0262

0,0035

0,0000

0,2426

0,3476

0,34

4,54

-

4,34

-

21

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

9, кор-
пус 1

0,9535

0,4306

0,2194

0,0000

0,3104

0,0000

0,5838

0,0054

0,0000

0,0000

0,0000

0,4261

0,0474

0,0058

0,0000

0,3093

0,1847

0,35

4,59

-

4,38

-

22

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

9, кор-
пус 2

0,9014

0,2422

0,2474

0,0000

0,2203

0,0000

0,5325

0,0056

0,0000

0,0000

0,0000

0,7950

0,0686

0,0070

0,0000

0,3147

0,0940

0,34

4,53

-

4,32

-

23

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

9, кор-
пус 3

0,8474

0,2270

0,1854

0,0000

0,1909

0,0000

0,5325

0,0062

0,0000

0,0000

0,0000

0,7504

0,0884

0,0081

0,0000

0,2356

0,0904

0,32

4,17

-

3,98

-

24

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

11, кор-
пус 1

0,8458

0,2309

0,2359

0,0000

0,2207

0,0000

0,5325

0,0074

0,0000

0,0000

0,0000

0,9604

0,0357

0,0048

0,0000

0,2862

0,0941

0,35

4,56

-

4,35

-

25

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

13, кор-
пус 2

0,9272

0,2858

0,1309

0,0000

0,2247

0,0000

0,5800

0,0035

0,0000

0,0000

0,0000

0,8606

0,0509

0,0062

0,0000

0,2482

0,1597

0,35

4,59

-

4,38

-

26

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

15, кор-
пус 1

0,9406

0,2556

0,2177

0,0000

0,2055

0,0000

0,5263

0,0061

0,0000

0,0000

0,0000

0,8405

0,0508

0,0058

0,0000

0,2556

0,0876

0,34

4,48

-

4,27

-

27

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

15, кор-
пус 3

0,6844

0,2230

0,1715

0,0000

0,1813

0,0000

0,5284

0,0052

0,0000

0,0000

0,0000

0,6955

0,0522

0,0056

0,0000

0,2491

0,0915

0,29

3,81

-

3,64

-

28

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса Академіка

17/11, кор-
пус 1

1,3004

0,2456

0,1802

0,0000

0,2741

0,0000

0,5551

0,0051

0,0000

0,0000

0,0000

0,4282

0,0523

0,0071

0,0000

0,2830

0,1318

0,35

4,57

-

4,36

-

29

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Конєва Маршала

7-а

0,9311

0,3950

0,0950

0,0000

0,4113

0,0627

0,6039

0,0036

0,0000

0,0000

0,2417

0,2810

0,0313

0,0061

0,0000

0,2234

0,1998

0,35

4,60

-

4,39

-

30

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Конєва Маршала

9

0,8377

0,2182

0,1654

0,0000

0,1843

0,0000

0,5254

0,0053

0,0000

0,0000

0,0000

1,1136

0,0481

0,0052

0,0000

0,2461

0,0930

0,34

4,54

-

4,34

-

31

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

52-а

0,9603

0,4431

0,1271

0,0000

0,3280

0,0000

0,5279

0,0026

0,0000

0,0000

0,0000

0,5500

0,0269

0,0055

0,0000

0,2292

0,2737

0,35

4,59

-

4,38

-

32

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

52/3

0,7519

0,3187

0,0956

0,0000

0,2806

0,0000

0,5004

0,0023

0,0000

0,0000

0,0000

0,9705

0,0195

0,0043

0,0000

0,1860

0,2117

0,33

4,41

-

4,21

-

33

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

54

0,8567

0,3623

0,1029

0,0000

0,2958

0,0000

0,4976

0,0026

0,0000

0,0000

0,0000

0,8810

0,0371

0,0057

0,0000

0,1991

0,2143

0,35

4,57

-

4,37

-

34

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

54-а

1,1326

0,4104

0,0815

0,0000

0,3430

0,0000

0,5347

0,0027

0,0000

0,0000

0,0000

0,5604

0,0574

0,0085

0,0000

0,2166

0,1392

0,35

4,60

-

4,39

-

35

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

56

1,0639

0,3641

0,1328

0,0000

0,2741

0,0513

0,5589

0,0027

0,0000

0,0000

0,2322

0,3984

0,0250

0,0081

0,0000

0,2024

0,1474

,035

4,57

-

4,36

-

36

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

58

0,7034

0,3648

0,0990

0,0000

0,2031

0,0648

0,5187

0,0024

0,0000

0,0000

0,0000

0,9733

0,0132

0,0041

0,0000

0,2740

0,2415

0,35

4,57

-

4,36

-

37

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

58-а

0,7446

0,3950

0,1003

0,0000

0,2227

0,0663

0,4970

0,0025

0,0000

0,0000

0,0000

0,8929

0,0451

0,0060

0,0000

0,2549

0,2523

0,35

4,59

-

4,38

-

38

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

60-а

0,9261

0,3457

0,1250

0,0000

0,2219

0,0702

0,5283

0,0025

0,0000

0,0000

0,0000

0,6945

0,0139

0,0047

0,0000

0,2731

0,2688

0,35

4,59

-

4,38

-

39

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

60/5

0,6501

0,3349

0,0916

0,0000

0,2018

0,0579

0,5214

0,0023

0,0000

0,0000

0,0000

1,0163

0,0212

0,0036

0,0000

0,2501

0,2277

0,34

4,46

-

4,26

-

40

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Мейтуса Композитора

4-а

0,6035

0,1594

0,0965

0,0000

0,1857

0,0380

0,5074

0,0019

0,0000

0,0000

0,2001

1,1554

0,0171

0,0030

0,0000

0,2920

0,2117

0,35

4,58

-

4,37

-

2. Розділ "Дарницький район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 р. N 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за N 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2015 р. N 210), доповнити такими позиціями:

17

ТОВ "РАДА"

вул. Анни Ахматової

13

0,7028

0,2125

0,2952

0,0000

0,3116

0,0442

0,7596

0,0007

0,0000

0,0000

0,0414

0,8341

0,0296

0,0131

0,0006

1,0133

0,1677

0,44

4,87

4,29

4,78

4,21

18

ТОВ "РАДА"

вул. Анни Ахматової

13-г

1,2011

0,2079

0,3040

0,0000

0,2395

0,0863

0,4757

0,0069

0,0000

0,0000

0,0310

0,6860

0,0469

0,0169

0,0012

1,0171

0,1380

0,45

4,90

4,39

4,82

4,31

19

ТОВ "РАДА"

вул. Анни Ахматової

13-д

0,5923

0,2654

0,2972

0,0000

0,2969

0,0351

0,9084

0,0011

0,0000

0,0000

0,0388

0,7664

0,0228

0,0114

0,0005

1,0627

0,1567

0,45

4,90

4,36

4,81

4,28

20

ТОВ "РАДА 2"

вул. Анни Ахматової

3

0,5224

0,5130

0,4440

0,0000

0,3080

0,0803

0,3353

0,0138

0,0000

0,0000

0,0488

0,9346

0,0124

0,0232

0,0017

0,5104

0,2358

0,40

4,38

3,70

4,30

3,63

21

ТОВ "РАДА 2"

вул. Ревуцького

9

0,5011

0,3025

0,3744

0,0000

0,1867

0,0555

0,7283

0,0031

0,0000

0,0000

0,2722

0,9709

0,0041

0,0256

0,0009

1,0164

0,0745

0,45

4,97

4,62

4,88

4,54

22

ТОВ "РАДА 2"

вул. Срібнокільська

12

0,9052

0,3386

0,3719

0,0000

0,2871

0,0757

0,6056

0,0015

0,0000

0,0000

0,2762

0,7004

0,0200

0,0189

0,0020

0,7193

0,1104

0,44

4,88

4,36

4,79

4,28

3. Розділ "Деснянський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 р. N 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за N 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2015 р. N 210), доповнити такими позиціями:

12

ТОВ "ЕК "Комфорт-
Майстер"

вул. Закревського Миколи

95-а

0,5204

0,2709

0,3082

0,0000

0,3673

0,0525

0,4125

0,0073

0,0000

0,0000

0,0527

0,0276

0,0102

0,0000

0,0001

0,2882

0,1541

0,25

3,26

2,51

3,26

2,51

13

ТОВ "ЕК "Комфорт-
Майстер"

вул. Закревського Миколи

95-б

0,7272

0,3129

0,4522

0,0000

0,3846

0,0581

0,4557

0,0074

0,0000

0,0000

0,0540

0,0582

0,0207

0,0000

0,0002

0,3906

0,0564

0,30

3,93

3,27

3,93

3,27

14

ТОВ "ЕК "Комфорт-
Майстер"

вул. Закревського Миколи

95-в

0,4602

0,3684

0,4450

0,0000

0,2364

0,0308

0,4307

0,0079

0,0000

0,0000

0,0501

0,0644

0,0124

0,0000

0,0002

0,4740

0,0436

0,26

3,46

-

3,46

-

15

ТОВ "ЕК "Комфорт-
Майстер"

вул. Закревського Миколи

95-г

0,5434

0,2900

0,4037

0,0000

0,3397

0,0442

0,5154

0,0060

0,0000

0,0000

0,0539

0,0498

0,0168

0,0000

0,0001

0,5166

0,0617

0,28

3,75

3,16

3,75

3,16

16

ТОВ "ЕК "Комфорт-
Майстер"

вул. Милославська

16

0,6180

0,3306

0,2892

0,0000

0,3232

0,0482

0,5080

0,0014

0,0000

0,0000

0,0532

0,0339

0,0111

0,0000

0,0005

0,4718

0,0391

0,27

3,60

3,06

3,60

3,06

4. Розділ "Дніпровський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 р. N 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за N 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2015 р. N 210), доповнити такими позиціями:

7

ТОВ "ІНВЕСТБУД-
ГАЛИЧИНА"

вул. Воскресенська

12-а

0,8403

0,2593

0,1930

0,0000

0,2120

0,0520

0,6908

0,0000

0,0000

0,0000

0,2507

0,5542

0,0195

0,0000

0,0003

0,3015

0,1208

0,42

4,70

-

4,48

-

8

ТОВ "ІНВЕСТБУД-
ГАЛИЧИНА"

вул. Воскресенська

12-б

0,8406

0,2582

0,1643

0,0000

0,2113

0,0207

0,6908

0,0000

0,0000

0,0000

0,2502

0,6717

0,0194

0,0000

0,0003

0,2512

0,1147

0,42

4,70

-

4,48

-

9

ТОВ "ІНВЕСТБУД-
ГАЛИЧИНА"

вул. Воскресенська

12-в

1,0321

0,2573

0,1687

0,0000

0,2243

0,0220

0,8820

0,0000

0,0000

0,0000

0,2962

0,2619

0,0232

0,0000

0,0003

0,1993

0,1332

0,42

4,70

-

4,48

-

10

ТОВ "ІНВЕСТБУД-
ГАЛИЧИНА"

вул. Воскресенська

14-б

0,5464

0,2380

0,0937

0,0000

0,2166

0,0140

0,8820

0,0000

0,0000

0,0000

0,1359

0,8624

0,0180

0,0000

0,0001

0,3006

0,1926

0,42

4,70

-

4,48

-

11

ТОВ "ІНВЕСТБУД-
ГАЛИЧИНА"

вул. Воскресенська

14-д

0,5289

0,2490

0,0411

0,0000

0,2296

0,0180

0,8820

0,0000

0,0000

0,0000

0,2091

0,8793

0,0207

0,0000

0,0002

0,2841

0,1564

0,42

4,70

-

4,48

-

12

ТОВ "ІНВЕСТБУД-
ГАЛИЧИНА"

вул. Воскресенська

14-е

0,5265

0,2670

0,0207

0,0000

0,2356

0,0185

0,8820

0,0000

0,0000

0,0000

0,2150

0,8453

0,0231

0,0000

0,0002

0,2787

0,1869

0,42

4,70

-

4,48

-

5. Розділ "Оболонський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 р. N 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за N 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2015 р. N 210), доповнити такими позиціями:

5

ТОВ "ІНВЕСТБУД-
ГАЛИЧИНА"

вул. Дегтяренка Петра

33

0,3707

0,2427

0,1214

0,0000

0,2191

0,0282

0,8034

0,0000

0,0000

0,0000

0,1376

0,6055

0,0069

0,0000

0,0001

0,7347

0,2237

0,42

4,70

-

4,48

-

6

ТОВ "Київська комунальна компанія"

вул. Кондратюка Юрія

7

0,5364

0,4888

0,3032

0,0000

0,3919

0,0339

0,7432

0,0078

0,0000

0,0000

0,2642

0,0991

0,0059

0,0000

0,0000

0,7294

0,1058

0,00

4,45

-

4,45

-

6. Розділ "Печерський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 р. N 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за N 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2015 р. N 210), доповнити такими позиціями:

5

ТОВ "РАДА 1"

вул. Ковпака

17

0,7001

0,4108

0,2850

0,0000

0,3555

0,0876

0,6721

0,0039

0,0000

0,0000

0,0485

0,9291

0,0074

0,0093

0,0007

0,7812

0,1691

0,45

4,91

4,23

4,82

4,15

6

ТОВ "РАДА 4"

бульв. Лесі Українки

23

1,0736

0,4428

0,3008

0,0000

0,2605

0,0659

0,5439

0,0011

0,0000

0,0000

0,0332

0,7785

0,0100

0,0377

0,0013

0,6348

0,3252

0,45

4,96

4,24

4,87

4,16

7

ТОВ "РАДА 4"

бульв. Лесі Українки

30-б

1,0428

0,2412

0,2842

0,0000

0,2286

0,0548

0,7209

0,0083

0,0000

0,0000

0,0297

0,9224

0,0256

0,0288

0,0013

0,7442

0,2050

0,45

4,99

4,45

4,90

4,37

8

ТОВ "РАДА 5"

бульв. Лесі Українки

23-а

0,6819

0,1485

0,2777

0,1414

0,1378

0,0495

0,9911

0,0033

0,0000

0,0000

0,0375

0,9328

0,0113

0,0311

0,0018

0,8944

0,1238

0,45

4,91

4,57

4,82

4,49

9

ТОВ "РАДА 5"

вул. Старо-
наводницька

13

0,7572

0,2350

0,1920

0,0765

0,2653

0,0710

0,4404

0,0025

0,0000

0,0000

0,0356

0,8997

0,0274

0,0166

0,0005

1,2290

0,2782

0,45

4,98

4,30

4,89

4,22

10

ТОВ "РАДА 5"

вул. Старо-
наводницька

13-а

0,9827

0,1657

0,1910

0,0855

0,2653

0,0617

0,4742

0,0101

0,0000

0,0000

0,0284

0,8547

0,0242

0,0371

0,0013

1,0792

0,1850

0,44

4,89

4,33

4,80

4,25

11

ТОВ "РАДА 6"

бульв. Лесі Українки

7-а

0,3002

0,3311

0,1909

0,0000

0,4432

0,0587

0,8941

0,0026

0,0000

0,0000

0,2993

1,0073

0,0018

0,0076

0,0015

0,9080

0,4819

0,59

5,52

4,42

5,42

4,34

12

ТОВ "РАДА 6"

бульв. Лесі Українки

7-б

0,7008

0,3088

0,1564

0,0000

0,3296

0,0749

0,6944

0,0025

0,0000

0,0000

0,2538

0,9712

0,0040

0,0120

0,0021

0,9855

0,4400

0,59

5,53

4,58

5,43

4,50

13

ТОВ "РАДА 7"

вул. Старо-
наводницька

6-б

0,8412

0,7259

0,1564

0,0000

0,3816

0,0810

0,5717

0,0067

0,0000

0,0000

0,0362

0,7584

0,0171

0,0181

0,0008

0,8511

0,6181

0,51

5,57

4,38

5,47

4,30

7. Розділ "Шевченківський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 р. N 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за N 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2015 р. N 210), доповнити такими позиціями:

18

ТОВ "РАДА 3"

вул. Дмитрівська

13

0,5584

0,7444

0,4710

0,0000

0,3451

0,1892

0,3605

0,0118

0,0000

0,0000

0,0000

0,5160

0,0025

0,0110

0,0089

1,0240

0,2660

0,45

4,96

4,08

4,87

4,01

19

ТОВ "РАДА 3"

вул. Дмитрівська

13-а

0,7684

0,7005

0,3495

0,0000

0,2803

0,0904

0,5121

0,0229

0,0000

0,0000

0,0378

0,8957

0,0129

0,0130

0,0022

0,7232

0,0968

0,45

4,96

4,44

4,87

4,36


 

Керівник апарату

В. Бондаренко


 
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2015
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2015