ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.04.2011 р. N 506

Київ

Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Додатково див. постанову
 Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 24 листопада 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 N 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 N 140 "Про впорядкування нарахування плати за житлово-комунальні послуги в м. Києві", з метою надання на належному рівні послуг для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, з урахуванням протесту заступника прокурора міста Києва від 24.02.2011 N 07/1-78-вих-11 на розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 N 933 в частині встановлення тарифів та їх структури для будинку N 4-ж на проспекті Червонозоряному в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для здійснення розрахунків із споживачами в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим) згідно з додатком.

2. Рекомендувати ЖУ "Південне" ДП "Екос" АТ ХК "Київміськбуд" здійснити відповідні перерахунки вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям будинку N 4-ж на проспекті Червонозоряному в м. Києві згідно з чинним законодавством.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

 

Голова 

О. Попов 


 

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
06.04.2011 N 506 


Тарифи та структура тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для здійснення розрахунків із споживачами в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим)

Загальна порядкова нумерація 

Суб'єкт господа-
рювання 

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) 

Номер будинку 

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м легальної площі квартири за місяць 

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Приби-
рання прибу-
динкової території 

Приби-
рання сходо-
вих кліток 

Виве-
зення побуто-
вих відходів (збиран-
ня, збері-
гання, переве-
зення, перероб-
лення, утилі-
зація, знешкод-
ження та захоро-
нення) 

Приби-
рання підвалу, техніч-
них повер-
хів та покрівлі 

Тех-
нічне обслуго-
вування ліфтів 

Обслуго-
вування систем диспетче-
ризації 

Тех-
нічне обслуго-
вування внутрі-
шньо-
будин-
кових систем ГВП і ХВП, водовід-
ведення, тепло-
пос-
тачання та зли-
вової кана-
лізації 

Дерати-
зація 

Дезін-
секція 

Обслуго-
вування димо-
вентиля-
ційних каналів 

Тех-
нічне обслуго-
вування та поточ-
ний ремонт систем протипо-
жежної автома-
тики й димови-
далення, а також інших внутрі-
шньо-
будин-
кових інже-
нерних систем у разі їх наяв-
ності 

Поточ-
ний ремонт кон-
струк-
тивних елеме-
нтів внутрі-
шньо-
будин-
кових систем гаря-
чого і холод-
ного водопос-
тачання, водо-
відве-
дення, теплопо-
стачання та зливової каналі-
зації і техніч-
них пристроїв будинків та елементів зовніш-
нього упоряд-
ження 

Поли-
вання дворів, клумб і газонів 

Приби-
рання і вивезення снігу, поси-
пання частини прибудин-
кової території, призна-
ченої для проходу та проїзду, проти-
ожелед-
ними сумі-
шами 

Експлу-
атація номерних знаків будинків 

Освіт-
лення місць загаль-
ного користу-
вання, підвалів, підкачу-
вання води 

Енерго-
поста-
чання для ліфтів 

Прибу-
ток 

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири за місяць (в тому числі прибу-
ток та ПДВ), крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири першого поверху за місяць (в тому числі прибу-
ток та ПДВ) 

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири за місяць (з ПДВ), крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири першого поверху за місяць (з ПДВ) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Червонозоряний 

4-ж 

0,4621 

0,2236 

0,1442 

0,0000 

0,3725 

0,0942 

0,7011 

0,0048 

0,0000 

0,0433 

0,0000 

0,1960 

0,0045 

0,0066 

0,0001 

0,2631 

0,0467 

0,20 

3,32 

2,66 

3,08 

2,46 


Споживачам, квартири яких обладнані квартирними засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки у наступних розмірах.

У квартирах, обладнаних одним лічильником 

0,036 грн. (з ПДВ) 

У квартирах, обладнаних двома лічильниками 

0,072 грн. (з ПДВ) 

У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 

0,144 грн. (з ПДВ) 


 

Заступник голови - керівник апарату 

  


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2014
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2014