ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 5 жовтня 2006 р. N 463

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2006 р. за N 1135/13009 


Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці"

Інструкція втратила чинність з 15 січня 2010 року
(згідно з наказом Державного комітету статистики України
 від 26 жовтня 2009 року N 403)

1. Загальні положення

1.1. Заповнення показників у формі N 1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці" здійснюється відповідно до положень:

Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 30.11.2005 за N 1442/11722 (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників);

Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 27.01.2004 за N 114/8713 (далі - Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.2. Подання форми N 1-ПВ термінова - квартальна здійснюється відповідно до положень пункту 1.2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

1.3. Однойменні показники, що містяться у формі N 1-ПВ термінова - квартальна та інших формах державних статистичних спостережень, за відповідні періоди заповнюються за однією методологією та узгоджуються між собою. У додатку до цієї Інструкції наведено таблицю арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова - квартальна.

1.4. Усі показники названої форми, за винятком розділу III, заповнюються за період з початку року (кумулятивно): січень - березень, січень - червень, січень - вересень, січень - грудень. Показники рядків 4120 - 4150 розділу I заповнюються у звіті за січень - грудень. 

2. Показники щодо складу фонду оплати праці та інших виплат

2.1. У рядку 4010 відображається фонд заробітної плати штатних працівників, нарахований за період з початку року, визначений згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати. У рядках 4010 - 4120 наводиться його структура та складові.

2.2. У рядках 4020, 4030 відображається фонд основної та додаткової заробітної плати, складові яких визначено у пунктах 2.1, 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

2.3. У рядку 4040 відображаються суми нарахованих надбавок та доплат до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством або колективним договором, визначених підпунктом 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати.

2.4. У рядку 4050 відображаються суми нарахованих премій та винагород, що мають систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначених підпунктом 2.2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

2.5. У рядку 4060 відображаються суми, нараховані працівникам відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97 N 1427, зі змінами і доповненнями (підпункт 2.2.8 Інструкції зі статистики заробітної плати). Нарахування відображаються у звіті того місяця, у якому фактично здійснено їх виплату, незалежно від періоду, за який вони проводяться.

2.6. У рядку 4070 відображаються суми, нараховані працівникам відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1078 зі змінами і доповненнями (підпункт 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати).

2.7. У рядку 4080 відображаються суми заохочувальних та компенсаційних виплат, що включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, а також компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які здійснюються понад встановлені зазначеними актами норми (пункт 2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати).

2.8. У рядку 4090 відображаються суми нарахованої матеріальної допомоги, яка має систематичний характер, передбаченої підпунктом 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати. Зокрема, допомога у розмірах, передбачених нормативно-правовими актами, або визначена у колективному договорі підприємства, що надається більшості працівників як за умови подання заяви, так і без неї.

Матеріальна допомога разового характеру, що була надана у непередбачених (екстрених) випадках (лікування, сімейні обставини тощо), коли необхідність її отримання виникла раптово, за умови подання заяви, а її розмір визначався адміністрацією підприємства, до фонду оплати праці не включається.

2.9. У рядку 4100 відображаються суми, пов'язані з наданням працівникам соціальних пільг, що мають індивідуальний характер (підпункт 2.3.4 Інструкції зі статистики заробітної плати).

2.10. У рядку 4110 відображаються суми оплати за невідпрацьований час, що входять до складу фонду додаткової заробітної плати (рядок 4030) та інших заохочувальних і компенсаційних виплат (рядок 4080), визначених у підпунктах 2.2.12 та 2.3.1 Інструкції зі статистики заробітної плати.

2.11. У рядку 4111 виділяються суми оплати та компенсації усіх видів відпусток, а саме: щорічних (основної та додаткових) та інших додаткових відпусток, передбачених законодавством або колективним договором: працівникам, які мають дітей; у зв'язку з навчанням; творчих відпусток; відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" тощо.

Суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої виплати до настання відпустки, у фонді оплати праці відображаються пропорційно робочому часу, що припадає на дні відпустки у звітному періоді.

2.12. У рядку 4120 відображається вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці, яка визначена згідно з підпунктом 2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати. Натуральна оплата праці характерна в основному для сільського, лісового та рибного господарства, оскільки це може бути власна продукція, що не пройшла промислової переробки, або цукор. Перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 N 244, зі змінами і доповненнями.

2.13. У рядку 4130 відображаються суми доходів, дивідендів, що нараховані за акціями, внесками та договорами оренди земельних ділянок і майнових паїв (пункт 3.35 Інструкції зі статистики заробітної плати) особам, які належать до облікової кількості штатних працівників підприємства. Ці суми відображаються у звіті на момент їхнього нарахування незалежно від періоду, за який вони здійснені. Орендна плата, видана в натуральній формі, для відображення у звіті оцінюється у грошовому еквіваленті. Зазначені суми, нараховані фізичним особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства, обліковуються окремо та відображаються у рядку 4140.

2.14. У рядку 4144 відображаються суми допомоги, нараховані працівникам підприємства за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

допомоги по тимчасовій непрацездатності, включаючи суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок власних коштів підприємства;

допомоги по вагітності та пологах;

допомоги при народженні дитини;

допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

допомоги на поховання.

Суми допомоги, які надаються підприємством понад встановлені розміри або додатково за рахунок власних коштів (прибутку), у цьому рядку не відображаються.

2.15. У рядку 4145 окремо виділяються суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, нараховані згідно з Порядком оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 439, зі змінами та доповненнями.

2.16. У рядку 4150 відображається вартість продукції, як власного виробництва, так і отриманої за бартером, проданої працівникам у рахунок грошової оплати праці або при безготівкових розрахунках за послуги, надані працівникам (комунальні та ін.). При цьому вартість реалізованої продукції (наданих послуг) працівникам враховується за період з початку звітного року незалежно від періоду, за який були здійснені ці нарахування. Обчислення показника здійснюється з урахуванням положень підпункту 2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати.

3. Показники щодо кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників

3.1. У рядку 7010, у графі 1, відображається середньооблікова кількість жінок - штатних працівників, визначена згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників. До розрахунку не включаються жінки, які знаходяться у відпустці в зв'язку з вагітністю та пологами, а також з догляду за дитиною до досягнення нею відповідного віку, передбаченого чинним законодавством. У графі 2 цього рядка відображається фонд оплати праці жінок, уключених до середньооблікової кількості штатних працівників, а у графі 3 - відпрацьований ними час.

3.2. Рядок 7020 заповнюють бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів), які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджетів і є неприбутковими. У графі 1 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. У графі 2 відображається відповідно сума нарахувань цій категорії працівників тільки за рахунок видатків зазначених бюджетів.

3.3. У рядку 7030 відображається середня кількість та фонд оплати працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (далі - зовнішні сумісники).

3.4. У рядку 7040 відображається середня кількість та фонд оплати працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими договорами. До них відносяться фізичні особи (крім суб'єктів підприємницької діяльності), з якими укладені такі договори, за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду із суми оплати за виконані роботи.

У рядку 7040 не ураховуються працівники, які перебувають у штаті підприємства і одночасно уклали цивільно-правовий договір з цим самим роботодавцем.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працівників, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, визначається згідно з пунктом 3.3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

4. Показники щодо розподілу працівників за розмірами заробітної плати

4.1. У розділі III форми N 1-ПВ термінова - квартальна дані заповнюються згідно з відомостями про нарахування заробітної плати штатним працівникам за останній місяць кожного кварталу.

4.2. У рядку 8010 відображаються дані про кількість штатних працівників, які відпрацювали 50 % і більше фонду робочого часу, встановленого на звітний місяць колективним договором підприємства або законодавством. У їхній кількості враховуються також працівники, які перебували в оплачуваних відпустках, відрядженнях та були відсутні з інших причин зі збереженням середнього заробітку, крім випадків нарахувань за період тимчасової непрацездатності.

Працівники, прийняті на половину ставки або тимчасово переведені на такий режим роботи, ураховуються у рядку 8010 за умови відпрацювання ними 50 % фонду робочого часу, встановленого для працівника, зайнятого на повну ставку.

4.3. У рядках 8020 - 8120 здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 8010, у залежності від розмірів нарахованої їм заробітної плати. При цьому у заробітній платі відповідно до мети дослідження не ураховуються суми перерахунків, здійснені за попередні періоди, а суми відпускних ураховуються тільки в тій частині, що припадає на робочі дні звітного місяця.

Межі інтервалів розподілу змінюються відповідно до зміни розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи і повідомляються респондентам територіальними органами державної статистики.

4.4. У рядках 8160 - 8180 ураховуються працівники, які були зайняті на умовах повного робочого дня (тижня) та перебували в обліковому складі працівників на кінець звітного періоду.

4.5. У рядку 8160 відображається кількість штатних працівників, які відпрацювали 100 % фонду робочого часу, встановленого законодавством або колективним договором на відповідний місяць, уключаючи тих, які були у відрядженні. Тобто не ураховуються працівники, які були тимчасово відсутні на роботі з будь-яких причин й отримали нарахування за невідпрацьований час (підпункт 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати).

4.6. У рядку 8170 із рядка 8160 виділяється кількість штатних працівників, у яких нарахована заробітна плата за повний місяць була у межах (менше або дорівнювала) мінімального розміру, встановленого законодавством у цьому періоді.

4.7. У рядку 8180 відображається кількість працівників на кінець звітного місяця, яким тарифну ставку (посадовий оклад) встановлено нижче від прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді. Віднесення робітників, що працюють за відрядною системою оплати праці, до цієї категорії здійснюється відповідно до встановленого окладу згідно з тарифним розрядом.

До цієї кількості не включаються жінки, які знаходяться у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, а також з догляду за дитиною. Водночас у цьому рядку може бути урахований тимчасово прийнятий на їхнє вакантне робоче місце (посаду) працівник.

5. Показники щодо руху робочої сили

5.1. У цьому розділі відображаються дані щодо прийому та звільнення штатних працівників. До їхнього числа не включаються зовнішні сумісники, зайняті згідно з цивільно-правовими договорами, а також переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб'єктами господарювання.

У цьому розділі також відображаються дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації підприємства і підтверджується відповідними наказами та записами у трудовій книжці.

5.2. У рядку 5010 відображається кількість працівників, які зараховані на підприємство наказом (розпорядженням) власника про прийом на роботу у звітному періоді.

5.3. У рядку 5015 із загальної кількості прийнятих виділяються працівники, прийняті на нові робочі місця, які з'явились у результаті створення нового підприємства (структурного підрозділу) або здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці.

Створення робочих місць може відбутись у результаті виділення окремих підрозділів юридичної особи у самостійну одиницю, її поділу, злиття юридичних осіб або приєднання до діючого підприємства підрозділів іншої юридичної особи.

Створення робочих місць у бюджетних установах відбувається шляхом збільшення штату або реорганізації установи.

До прийнятих на новостворені робочі місця відносяться як працівники, прийняті на постійну роботу, так і ті, що прийняті за контрактом на визначений термін, та сезонні працівники.

5.4. У рядку 5020 ураховується кількість працівників, які у звітному періоді залишили роботу на цьому підприємстві, незалежно від причин звільнення.

5.5. У рядку 5030 ураховується кількість працівників, які вибули з підприємства у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням кількості або штату працівників.

5.6. У рядку 5040 ураховується кількість працівників, які звільнені з підприємства:

у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням), за винятком випадків, коли заява про звільнення зумовлена неможливістю продовжувати роботу;

за угодою сторін;

за прогул, систематичні порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді або роботі, яку вони виконували, систематичне невиконання працівником його обов'язків без поважних причин.

Сума даних у рядках 5030 та 5040 є меншою порівняно з даними у рядку 5020. Різницю становить кількість працівників, які вибули з причин:

закінчення визначеного строку трудового договору, установленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових та сезонних робіт;

призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну службу;

розірвання трудового договору з ініціативи працівника за власним бажанням, коли заява про звільнення зумовлена неможливістю продовжувати роботу: вихід на пенсію, перехід, вступ до навчального закладу, догляд за хворим або за дитиною, переїзд на нове місце проживання та інші підстави, передбачені законодавством;

переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або переходу на виборну посаду.

Відповідно до пункту 5.5 Інструкції зі статистики кількості працівників, звільнений працівник зараховується до кількості тих, які вибули, з першого дня його виключення з облікової чисельності (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Для підприємств з безперервним циклом виробництва днем після звільнення слід уважати наступний робочий день.

5.7. У рядку 5050 відображається облікова кількість штатних працівників, визначена на останню дату звітного періоду відповідно до розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

5.8. У рядку 5061 відображається кількість вільних (вакантних) робочих місць на кінець звітного періоду. Вона дорівнює кількості працівників, яких потребує підприємство.

 

Директор департаменту
статистики праці 

 
Н. В. Григорович 


 

Додаток
до пункту 1.3 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці"


Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова - квартальна

Рядки та графи форми
N 1-ПВ термінова - квартальна 

Умови контролю 

Рядки та графи форми N 1-ПВ
термінова - квартальна та інших форм 

Ряд. 4010 

Ряд. (4020 + 4030 + 4080) 

Ряд. 4010 

Ряд. 1070 гр. 2 ф. N 1-ПВ термінова - місячна 

Ряд. 4030 

> або = 

Ряд. (4040 + 4050 + 4060 + 4070 + 4110) (у разі відсутності нарахувань за невідпрацьований час у зв'язку з відпустками з ініціативи адміністрації та страйками)  

Ряд. 4080 

> або = 

Ряд. (4090 + 4100) 

Ряд. 4110  

< або = 

Ряд. (4030 + 4080) 

Ряд. 4120 

< або = 

Ряд. 4010 

Ряд. 7010 гр. 1 

< або = 

Ряд. 1040 гр. 2 ф. N 1-ПВ термінова - місячна 

Ряд. 7010 гр. 2  

< або = 

Ряд. 4010 

Ряд. 7010 гр. 3 

< або = 

Ряд. 1060 гр. 2 ф. N 1-ПВ термінова - місячна 

Ряд. 7020 гр. 1  

< або = 

Ряд. 1040 гр. 2 ф. N 1-ПВ термінова - місячна 

Ряд. 7020 гр. 2 

< або = 

Ряд. 4010 

Ряд. (4010 + 7030 гр. 2 + 7040 гр. 2)  

Ряд. 1020 гр. 2 ф. N 1-ПВ термінова - місячна (для підприємств, які здійснювали нарахування тільки штатним працівникам, зовнішнім сумісникам і зайнятим за договорами цивільно-правового характеру) 

Ряд. 8010 

< або = 

Ряд. 1040 гр. 1 ф. N 1-ПВ термінова - місячна 

Ряд. 8010 

Сума ряд. з 8020 до 8120 

Ряд. 8160  

< або = 

Ряд. 8010 

Ряд. 8160  

< або = 

Ряд. 5050 

Ряд. 8170  

< або = 

Ряд. 8020 (інтервал до мінімальної заробітної плати) 

Ряд. 8180  

< або = 

Ряд. 5050 

Ряд. 5020 

> або = 

Ряд. (5030 + 5040) 

Ряд. 5050 

Ряд. 5050 п. п. + ряд. 5010 гр. 1 - ряд. 5020 гр. 1 (для звіту за січень - березень)  

Ряд. 5050 

Ряд. 5050 п. п. + (ряд. 5010 гр.1 - ряд. 5010 гр. 1 п. п.) - (ряд. 5020 гр. 1 - ряд. 5020 гр. 1 п. п.) для звіту за січень - червень, січень - вересень, січень - грудень  


Примітка.

П. п. - попередній період, за який надавався звіт.

 

Директор департаменту
статистики праці 

 
Н. В. Григорович 


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2010