КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.02.98 р. N 379

м. Київ

Питання Київського міського госпрозрахункового Центру "Тварини в місті"

На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.09.97 N 1372 "Про порядок утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в м. Києві" та з метою удосконалення порядку утримання собак, котів та хижих тварин у м. Києві:

1. Затвердити Положення про Київський міський госпрозрахунковий центр "Тварини в місті" згідно з додатком 1.

2. Управлінню з питань цінової політики (Яструбинському В.І.) в десятиденний термін затвердити тимчасові тарифи на послуги, що надаються Київським міським госпрозрахунковим центром "Тварини в місті".

3. Внести зміни та доповнення в додаток 1 до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.09.97 N 1372 "Про порядок утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в м. Києві", виклавши його в редакції згідно з додатком 2.

4. Внести зміни та доповнення в додаток 3 до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.09.97 N 1372 "Про порядок утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в м. Києві", виклавши його в редакції згідно з додатком 3.

5. Визнати таким, що втратив чинність, п. 8 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.09.97 N 1372 "Про порядок утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в м. Києві".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації Бідного В.Г. та Фоменка І.А. згідно з розподілом обов'язків.

 

 

Голова

О. Омельченко


 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток 1
до розпорядження
Київської міської
державної адміністрації
від 23.02.98 р. N 379

 

 

 


ПОЛОЖЕННЯ
про Київський міський госпрозрахунковий центр "Тварини в місті"

1. Загальні положення

1.1. Київський міський госпрозрахунковий центр "Тварини в місті" (далі - Центр), який є державним комунальним підприємством, створено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 08.09.97 N 1372 "Про порядок утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в м. Києві".

Центр підпорядковується Управлінню комунального господарства Київської міської державної адміністрації.

1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської Ради народних депутатів, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Центр є юридичною особою, діє на принципах господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, інші печатки і штампи, а також бланки з власними реквізитами.

1.4. Юридична адреса Центру: 252071 м. Київ, вул. Межигірська, 32.

2. Мета і напрямки діяльності Центру

2.1. Метою діяльності Центру є здійснення функцій обліку, контролю за утриманням і поводженням з домашніми тваринами та регулювання кількості безпритульних тварин в м. Києві.

Центр здійснює:

2.2. Реєстрацію собак, котів та хижих тварин, яких утримують громадяни, підприємства, установи та організації, та видачу реєстраційних посвідчень і номерних знаків.

2.3. Облік кінологічних, фелінологічних та інших клубів, підприємств, організацій, установ, приватних розплідників, готелів, приватних осіб, чия діяльність пов'язана з тваринами.

2.4. Організацію і утримання притулків, готелів для собак, котів та хижих тварин.

2.5. Організацію і утримання кладовищ для собак, котів та хижих тварин.

2.6. Регулювання та контроль за кількістю безпритульних тварин.

2.7. Розробку пропозицій щодо змін до правил, положень та інших нормативних документів, які регулюють життя тварин у місті.

2.8. Реєстрацію та надання дозволу на проведення кінологічних та фелінологічних заходів.

2.9. Проведення виставок, змагань та інших заходів з участю тварин.

2.10. Створення у встановленому порядку учбових курсів, шкіл, курсів технікумів з кінології та фелінології.

2.11. Проведення різнобічних консультацій щодо тварин.

2.12. Прийом іспитів з видачею відповідних документів на право дресування тварин.

2.13. Участь в роботі адміністративних комісій районних у м. Києві державних адміністрацій.

2.14. Випуск друкованого періодичного органу, участь в радіо- та телепередачах.

2.15. Виробництво кормів, підкормок та інших товарів для домашніх тварин.

3. Права Центру

Центр має право:

3.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку.

3.2. У встановленому чинним законодавством України порядку створювати спільні підприємства, акціонерні товариства.

3.3. Надавати пропозиції Київській міській державній адміністрації в межах своєї компетенції.

3.4. Укладати договори з державними, громадськими, кооперативними, приватними підприємствами, установами, а також окремими громадянами та надавати інформаційно-аналітичні, експертні консалтингові послуги в межах діяльності Центру.

3.5. Укладати прямі зв'язки між українськими та закордонними підприємствами та організаціями за основними напрямками діяльності Центру.

3.6. Брати участь у здійсненні спільних проектів, у тому числі між юридичними особами різної форми власності.

3.7. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших служб, які входять до складу Київської міської державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні Центру для виконання своїх функцій, а від місцевих органів статистики - безоплатно - статистичні дані.

3.8. Залучати спеціалістів інших підрозділів Київської міської державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Центру.

3.9. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Центру.

3.10. Представляти Київську міську державну адміністрацію за її дорученням у міжнародних організаціях та під час підписання міжнародних договорів з питань, які належать до компетенції Центру.

3.11. Користуватися банківським кредитом та іншими кредитами.

3.12. За погодженням з власником або уповноваженим ним органом списувати з балансу застаріле, зношене і непридатне для подальшого використання обладнання, транспортні засоби.

3.13. Здійснювати господарську та іншу діяльність, яка не заборонена чинним законодавством України.

3.14. Затверджувати порядок проведення реєстрації собак, котів та хижих тварин, яких утримують громадяни, підприємства, установи та організації.

3.15. Затверджувати порядок проведення обліку кінологічних, фелінологічних та інших клубів, підприємств, організацій, установ, приватних розплідників, готелів, приватних осіб, чия діяльність пов'язана з тваринами.

4. Управління діяльністю та структура Центру

4.1. Центр очолює директор, який призначається і звільнюється з посади розпорядженням голови Київської міської державної адміністрації. Контракт з директором Центру укладає заступник голови Київської міської державної адміністрації за погодженням з начальником Управління комунального господарства Київської міської державної адміністрації.

4.2. Директор Центру керує діяльністю Центру, організовує роботу по виконанню поточних і перспективних програм та несе персональну відповідальність за діяльність Центру.

4.3. Директор Центру затверджує структуру, штатний розклад Центру, положення про відділи та підрозділи, посадові інструкції працівників організації.

4.4. Директор Центру вирішує кадрові питання згідно з законодавством про працю, приймає і звільнює працівників Центру.

4.5. З метою реалізації завдань Центру директор видає у межах своєї компетенції накази і доручення.

4.6. Директор Центру без доручення діє від імені Центру, є розпорядником коштів Центру, представляє його в усіх центральних та місцевих органах управління, підприємствах, організаціях і установах, як в Україні, так і за її межами.

4.7. У відповідності до чинного законодавства та цього Положення директор Центру розпоряджається майном Центру, укладає договори, видає доручення, отримує кредити, має право перерозподіляти у встановленому порядку фінанси серед окремих статей витрат.

4.8. Директор Центру визначає компетенцію своїх заступників, керівників структурних підрозділів та інших працівників та координує їх роботу.

4.9. Директор Центру укладає угоди з усіх питань господарської діяльності.

4.10. Директор Центру виконує інші функції, що передбачені цим Положенням та контрактом.

5. Майно та кошти Центру

5.1. Майно Центру належить до міської комунальної власності та закріплено за ним на праві оперативного управління, складається з основних та обігових коштів, а також з інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

5.2. Джерелами формування майна Центру є:

- майно і кошти, закріплені за Центром;

- доходи від господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- кошти, що надходять за договорами інвестування та спонсорськими угодами;

- придбання майна юридичних або фізичних осіб у встановленому порядку;

- благодійні внески українських та іноземних підприємств, організацій, установ, громадян;

- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Доходи Центру утворюються за рахунок сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами вартості послуг, що надаються у відповідності з затвердженими у встановленому порядку прейскурантами, за договірними цінами, за рахунок коштів від іншої господарської діяльності, а також від благодійних внесків.

5.4. Центр має право за згодою власника або уповноваженого ним органу продавати або передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, здавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші основні засоби виробництва.

5.5. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших, передбачених чинним законодавством України, виплат до бюджету, знаходиться в повному розпорядженні Центру. Напрямки його використання погоджуються з власником або уповноваженим ним органом. При цьому розмір відрахувань в фонд розвитку виробництва та на наповнення власних обігових коштів не повинен бути менше 40 % прибутку, який залишається в розпорядженні Центру.

5.6. Відносини Центру з іншими підприємствами, установами та організаціями в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів.

5.7. Центр здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку державним органам.

5.8. Працівники Центру підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених законодавством.

5.9. Перевірка діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку власником або уповноваженим ним органом не рідше одного разу на рік.

6. Внесення змін і доповнень у положення

6.1. Внесення змін і доповнень у положення затверджується розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

7. Реорганізація та ліквідація Центру

7.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація Центру здійснюється за рішенням власника чи рішенням суду, арбітражного суду у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.2. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.3. В разі реорганізації і ліквідації Центру звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

7.4. У випадку припинення діяльності Центру майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за вказівкою власника.

 

 

Заступник голови

В. Ромашко


 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток 2
до розпорядження
Київської міської
державної адміністрації
від 23.02.98 р. N 379

 

 

 


ПРАВИЛА
утримання у м. Києві тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями

1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України і Міністерства внутрішніх справ України), а також на громадян, що утримують собак, котів і хижих тварин у м. Києві.

2. Собаки, коти і хижі тварини, яких утримують громадяни, є особистою власністю і, як кожна власність, охороняється законом.

Тварина може бути вилучена у власника за рішенням суду чи в іншому порядку у випадках, передбачених діючим законодавством України.

3. Підприємства, установи, організації і громадяни - власники собак, котів і хижих тварин - зобов'язані суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і Правил утримання у м. Києві тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями (далі - Правила) з обов'язковим забезпеченням безпеки людей.

4. При додержанні вимог, вказаних у пункті 3 цих Правил, дозволяється утримувати:

а) собак, котів (загальною кількістю не більше 3 дорослих тварин) у квартирах, в яких проживає одна сім'я, а також в будинках, що належать громадянам на правах приватної власності;

у квартирах, де проживає кілька сімей, допускається утримання собаки або кота лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати собак і котів в місцях загального користування.

Якщо кількість собак чи котів більше ніж 3 дорослі тварини, то власник тварин ставить на облік в Київський міський госпрозрахунковий центр "Тварини в місті" свій розплідник або притулок (залежно від призначення);

б) собак, котів і хижих тварин - у "зоокутках", "живих кутках", дитячих, освітніх, санаторно-курортних і оздоровчих закладів з дозволу Київського міського госпрозрахункового центру "Тварини в місті" за погодженням з санітарно-епідеміологічними і ветеринарними установами;

в) собак - у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території або в ізольованому приміщенні - на прив'язі або без неї;

г) собак на підприємствах, в установах і організаціях: для охорони - на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах або в розплідниках;

д) собак без повідків і намордників: при оперативному використанні спеціальними організаціями, собак спеціального призначення, а також під час муштри на полюванні, на учбово-дресувальних майданчиках.

5. Підприємствам, організаціям, установам утримання собак, котів і хижих тварин допускається за погодженням з відповідною ветеринарною установою та Київським міським госпрозрахунковим центром "Тварини в місті".

6. Власники собак, котів і хижих тварин зобов'язані:

а) утримувати з її біологічними особливостями, людяно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, їжі і води;

б) зареєструвати в Київському міському госпрозрахунковому центрі "Тварини в місті" собак, котів і хижих тварин віком від двох місяців і більше. При первинній реєстрації собак, котів і хижих тварин їх власникам видається реєстраційне посвідчення і "Правила утримання у м. Києві тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями", а на собак, крім того, і особисті номерні знаки. Особистий номерний знак собаки прикріплюється до її нашийника.

Новопридбані собаки, коти і хижі тварини повинні бути зареєстровані в 5-денний строк;

в) перереєструвати собак, котів і хижих тварин в Київському міському центрі "Тварини в місті" при зміні місця проживання або при зміні власника;

г) щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне, також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок;

д) повідомляти протягом 5-ти днів ветеринарну установу, що обслуговує даний район, про придбання собаки, кота чи хижої тварини, а також про переїзд з ним в інший населений пункт;

е) тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак застерігати написом;

є) не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові клітини та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти тварин;

ж) здавати старих і зайвих собак, котів та хижих тварин до притулків Київського міського госпрозрахункового центру "Тварини в місті" в разі неможливості або небажання подальшого утримання цих тварин;

з) про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти ветеринарну установу;

и) у випадках падежу собак, котів чи хижих тварин негайно повідомляти ветеринарну установу і здавати трупи на кладовище тварин; реєстраційні посвідчення (а на собак - і особисті номерні знаки) - в Київський міський госпрозрахунковий центр "Тварини в місті";

і) негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини, свійської чи домашньої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин - для огляду і лікування.

В разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти про них в Київський міський госпрозрахунковий центр "Тварини в місті" для відлову і доставки їх у ветеринарну установу;

к) відшкодувати матеріальні та моральні збитки, що нанесені їхніми тваринами громадянам у встановленому чинним законодавством України порядку.

7. Власникам собак і котів дозволяється:

а) виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком та обов'язковим забезпеченням безпеки людей;

б) перевозити собак і котів з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей;

в) вигулювати собак в місцях, спеціально відведених та облаштованих для цієї мети районними в м. Києві державними адміністраціями;

г) захоронювати домашніх тварин на спеціальних міських кладовищах тварин.

8. Власникам собак, котів і хижих тварин забороняється:

а) утримувати собак, котів і хижих тварин незареєстрованими;

б) продавати собак, котів і хижих тварин у невстановлених для цього місцях;

в) утримувати собак, котів і хижих тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);

г) вигулювати собак у непридатних для цього місцях. З'являтися з ними в громадських місцях, міському транспорті особам у нетверезому стані;

д) заводити собак і котів у приміщення магазинів, об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, культури, на територію дитячих майданчиків;

е) вигулювати або виводити за межі помешкання чи садиби хижих тварин;

є) вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю без наявності коротких поводків, намордників та особистого номерного знаку;

ж) купувати, продавати, показувати на виставках і виводках, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів та хижих тварин без реєстраційного посвідчення та ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів до вивозу (виводу);

з) викидати трупи собак, котів і хижих тварин або захоронювати їх у невідведених для цього місцях;

и) жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;

і) вирощувати собак і котів для м'яса та шкірок.

9. Реєстрація собак, котів і хижих тварин, що їх утримують громадяни, підприємства, установи та організації і видача реєстраційних посвідчень і особистих номерних знаків проводиться Київським міським госпрозрахунковим центром "Тварини в місті".

10. Власники собак з підвищеною агресивністю як визнаних, так і не визнаних міжнародними організаціями порід, реєструють їх тільки при наявності довідки про проходження технічного мінімуму з питань дресування та утримання тварин.

11. Власники собак, котів та хижих тварин сплачують за їх реєстрацію, реєстраційне посвідчення та особистий номерний знак.

12. Громадяни, підприємства, організації та установи, які утримують собак і хижих тварин, вносять плату за комунальні послуги по утриманню тварин.

13. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з особистими номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються безпритульними і підлягають відлову.

14. Власники собак, котів та хижих тварин, які не є мешканцями м. Києва, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров'я тварини та щеплення проти сказу.

15. Відлов собак, котів та хижих тварин проводиться Київським міським госпрозрахунковим центром "Тварини в місті".

16. Відлов собак, котів та хижих тварин окремими громадянами та організаціями забороняється крім випадків, коли ці тварини явно загрожують здоров'ю людей.

17. Відловлені собаки, коти та хижі тварини протягом 5 днів утримуються на карантинних майданчиках Київського міського госпрозрахункового центру "Тварини в місті" і можуть бути повернуті власникам з дозволу ветеринарної установи і після пред'явлення реєстраційного посвідчення та сплати витрат на відлов і утримання.

Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти сказу. Власники зобов'язані протягом 30-ти днів тримати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.

18. Посадові особи підприємств, установ і організацій, житлово-комунальних контор, житлово-будівельних кооперативів та інших кооперативів зобов'язані:

а) слідкувати за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками собак, котів та хижих тварин та додержанням цих Правил;

б) повідомляти працівників Київського міського госпрозрахункового центру "Тварини в місті" про безпритульних собак, котів та хижих тварин. Всіляко сприяти співробітникам Центру у виконанні своїх обов'язків;

в) тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди тварин;

г) ознайомлювати власників собак, котів та хижих тварин з Правилами, повідомляти їх про місця розташування пунктів реєстрації (перереєстрації), ветеринарних установ, притулків для тварин, спеціалізованих кладовищ для тварин.

19. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, громадяни, що є власниками собак, котів і хижих тварин та посадові особи підприємств, установ і організацій, що утримують собак, котів та хижих тварин, несуть відповідальність у встановленому порядку:

а) за порушення вимог щодо вивезення з України та ввезення на її територію об'єктів тваринного світу накладається штраф: на громадян - від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією цих об'єктів, або без такої, і на посадових осіб - від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 88);

б) за жорстоке поводження з тваринами, вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі накладається штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 89);

в) за порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог стягується штраф у розмірі: з громадян - від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходу громадян, з посадових осіб - від 3 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 107);

г) порушення правил благоустрою території міста, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в місті тягне за собою попередження, або накладання штрафу на громадян у розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян і попередження або накладання штрафу на посадових осіб в розмірі від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 152);

д) знищення або пошкодження зелених насаджень та інших об'єктів озеленення тягне за собою накладання штрафу у розмірі: на громадян - від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, на посадових осіб - від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 153);

е) порушення правил утримання собак і котів тягне за собою попередження або накладання штрафу: на громадян - від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, на посадових осіб у розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян.

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а також повторне, протягом року, вчинення порушення - тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб - від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 154);

є) торгівля з рук у невстановлених місцях тягне за собою накладання штрафу у розмірі від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією предмету торгівлі або без такої (ст. 160);

ж) незаконне скуповування, продаж і переробка шкурок тварин тягне за собою накладання штрафу у розмірі від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 163);

з) порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, жилих будинках, та інших громадських місцях у заборонений час тягне за собою попередження або накладання штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 183).

20. Контроль за додержанням цих Правил громадянами, підприємствами, установами і організаціями здійснюється органами районних у м. Києві державних адміністрацій, органами державного ветеринарного нагляду, Головним управлінням контролю за благоустроєм міста Київської міської державної адміністрації, Державним управлінням екологічної безпеки по м. Києву, Київським міським госпрозрахунковим центром "Тварини в місті".

 

 

Заступник голови

В. Ромашко


 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток 3
до розпорядження
Київської міської
державної адміністрації
від 23.02.98 р. N 379

 

 

 


ТАРИФИ
на комунальні послуги по утриманню собак і хижих тварин для громадян, підприємств, організацій та установ, з урахуванням податку на додану вартість

*****************************************************************
*      Найменування     * Кількість голів *Тариф, грн.*
*                *         *(на місяць)*
*****************************************************************
*                                *
*            Для громадян *             *
*                                *
*Малі породи собак (до 45 см)      1        2.00  *
*Середні породи собак (до 65 см)    1        4.00  *
*Крупні породи собак (більше 65 см)   1        6.00  *
*Породи собак згідно додатку 2     1        8.00  *
*Породи собак згідно додатку 3     1       20.00  *
*Хижі тварини              1       50.00  *
*                                *
*                                *
*      Для підприємств, організацій, установ **      *
*                                *
*Собаки                 1        10.00  *
*Породи собак згідно додатку 2     1        20.00  *
*Породи собак згідно додатку 3     1        40.00  *
*Хижі тварини              1       100.00  *
*****************************************************************
 

* - для громадян, що утримують собак в приватних будинках чи садибах, відповідні тарифи зменшуються на 50 %;

- для громадян, собаки яких пройшли іспити по дресуванню, відповідні тарифи зменшуються на 30 %;

** - крім Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони кордону України, Державного митного комітету, Міністерства внутрішніх справ України, благодійних притулків, дитячих, шкільних та освітніх бюджетних установ.

 

 

Заступник голови

В. Ромашко


 
 
 
 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009