ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.03.2010 р. N 187

Київ

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.07.2006 N 995

Відповідно до Конституції України, статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 11 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", статті 13 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 N 14/5 (зі змінами і доповненнями), Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529, враховуючи Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.11.2009 N 359, та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.07.2006 N 995 "Про проведення у м. Києві загальноміських громадських слухань" (зі змінами і доповненнями), виклавши додаток 6 в редакції, що додається. 

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток 6
до розпорядження Київської міської державної адміністрації
03.07.2006 N 995
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29.03.2010 N 187) 


ПОРЯДОК
проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві (далі - Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 11 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", статті 13 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 N 14/5 (зі змінами і доповненнями), Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 (зі змінами і доповненнями), та Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.11.2009 N 359 (далі - Методичні рекомендації).

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

виконавець послуг - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій споживачу відповідно до умов договору;

власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку;

організатор - виконавчі органи районних у м. Києві рад (районні у м. Києві державні адміністрації). Організатор відповідає за дотримання порядку проведення громадських слухань та оформлення і зберігання відповідного протоколу;

споживач - фізична або юридична особа, яка отримує або має намір отримувати послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (наприклад, повнолітня фізична особа, яка є користувачем або власником квартири, власником житлового приміщення у гуртожитку, власником нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) тощо);

утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

1.3. Громадські слухання щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві (далі - громадські слухання) проводяться щодо кожного житлового будинку з метою врахування інтересів споживачів при встановленні тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - послуги) та доведення результатів розрахунку тарифів на послуги до відома споживачів.

1.4. Порядок визначає процедуру підготовки та проведення громадських слухань.

2. Організація громадських слухань

2.1. Громадські слухання здійснюються шляхом скликання загальних зборів споживачів за місцем проживання.

2.2. До участі у громадських слуханнях крім споживачів можуть запрошуватися депутати місцевих рад, представники органів самоорганізації населення, міських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов'язана з питаннями, що обговорюються.

2.3. Виконавець послуг після розрахунку розміру тарифу на послуги, розробленого залежно від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій для відповідного будинку згідно з типовим переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, визначеним Кабінетом Міністрів України (далі - типовий перелік), звертається до організатора з пропозицією про проведення відповідних громадських слухань, а також визначення графіка їх проведення по кожному будинку і відповідальних посадових осіб.

2.4. Для проведення громадських слухань організатор визначає час і місце проведення громадських слухань, коло запрошених осіб, основні питання для обговорення, готує інформаційні матеріали, необхідні для проведення громадських слухань.

2.5. До проведення громадських слухань організатор не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення забезпечує інформування споживачів шляхом розміщення оголошень про проведення громадських слухань на інформаційних стендах у під'їздах та біля будинків, письмових повідомлень споживачів через поштові скриньки тощо, які повинні містити:

2.5.1. Інформацію про мету громадських слухань.

2.5.2. Розрахунок тарифу на послуги по кожній складовій, розроблений залежно від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій для відповідного будинку згідно з типовим переліком.

2.5.3. Інформацію про перелік послуг, необхідних для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану відповідного будинку та його прибудинкової території (далі - перелік послуг, мінімально необхідних для відповідного будинку).

2.5.4. Інформацію про місце, дату і час проведення громадських слухань.

2.5.5. Інформацію про порядок та терміни надання офіційних пропозицій та зауважень.

2.5.6. Контактну інформацію виконавця послуг та організатора (адреса, контактні телефони, реквізити), якою можуть скористатися споживачі для отримання більш детальної інформації про результати розрахунку тарифу та надання пропозицій і зауважень до запропонованого розрахунку.

2.5.7. Попередження споживачів про те, що громадські слухання вважаються такими, що відбулися, незалежно від кількості присутніх осіб.

2.6. Громадські слухання мають відкритий характер і проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

2.7. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися, незалежно від кількості присутніх осіб.

2.8. Рішення про результати громадських слухань приймається простою більшістю голосів присутніх споживачів відповідного будинку.

2.9. Під час проведення громадських слухань організатор:

2.9.1. Забезпечує реєстрацію учасників слухань за формою згідно із додатком 1 до цього Порядку.

2.9.2. Забезпечує обрання для проведення громадських слухань секретаря, відповідального за ведення протоколу, та головуючого, який ознайомлює присутніх з регламентом слухань, оголошує список та черговість виступаючих, координує проведення громадських слухань.

2.9.3. Висвітлює завдання і результати розрахунку тарифу на послуги, а також доводить до відома споживачів інформацію, зазначену у підпункті 2.6 пункту 2 Методичних рекомендацій.

2.9.4. Забезпечує надання можливості споживачам та представникам громадськості ставити запитання та висловлювати свої побажання в усній або письмовій формі.

2.9.5. Забезпечує складання протоколу громадських слухань за формою згідно із додатком 2 до цього Порядку.

2.9.6. Забезпечує обов'язкове вивчення та врахування пропозицій споживачів та представників громадськості.

2.10. Організатор має протягом трьох днів з дня проведення громадських слухань оприлюднити їх протокол для ознайомлення всіх споживачів відповідного будинку шляхом розміщення його копії на інформаційних стендах у під'їздах та біля будинків.

2.11. Протокол громадських слухань організатор подає разом із розрахунком тарифів на послуги до Головного управління з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для підготовки необхідних розпорядчих документів про затвердження тарифів на послуги.

2.12. За результатами громадських слухань споживачі можуть прийняти рішення про відмову, за виключенням переліку послуг, мінімально необхідних для відповідного будинку, від деяких послуг із запропонованого виконавцем послуг переліку для відповідного будинку, розробленого згідно з типовим переліком.

2.13. Рішення про відмову від деяких послуг із запропонованого виконавцем послуг переліку із зазначенням способу забезпечення надання послуг, від яких відмовилися, має бути оформлене письмово за формою згідно із додатком 3 до цього Порядку, підтверджено підписами 100 відсотків споживачів відповідного будинку та представника органу місцевого самоврядування (у разі наявності у будинку приміщень, що перебувають у власності територіальної громади), і подано організатору протягом 30 днів з дати проведення громадських слухань.

2.14. У разі, коли перелік послуг зменшується, виконавець послуг перераховує тарифи на послуги і подає новий розрахунок організатору, який разом із протоколом громадських слухань передає його до Головного управління з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для підготовки необхідних розпорядчих документів про затвердження тарифів на послуги.

2.15. Після затвердження тарифу органом місцевого самоврядування відповідний виконавець послуг має укласти із споживачами договори про надання послуг, складені згідно з типовим договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, із умовою дотримання запланованих під час розрахунку розміру тарифів періодичності, строків їх надання та структури тарифу.

Невід'ємною частиною договору має бути копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги та про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт, відповідно до вимог якого виконавець послуг надає відповідні послуги.

3. Інші питання організації процедури проведення слухань

3.1. Для систематизації та контролю заходів щодо організації та проведення слухань організатор повинен забезпечити:

3.1.1. Ведення журналу обліку проведення слухань, в якому реєструються дати оприлюднення інформації щодо проведення слухань:

- дата, назва та номер офіційного видання, в якому вийшло оголошення;

- дати (окремо по будинках) розміщення у під'їздах на інформаційних стендах відповідних оголошень про проведення слухань;

- дати (окремо по будинках) письмового повідомлення власників приміщень через поштові скриньки.

3.1.2. Розгляд письмових звернень споживачів щодо зміни переліку послуг, періодичності та строків їх надання, розрахованих тарифів, які обов'язково реєструються в журналі реєстрації вхідної кореспонденції. При цьому зазначається дата подання такого звернення, а також відповідність його оформлення вимогам цього Порядку.

3.2. Організаційні документи та листування з питань громадських слухань долучаються до окремої справи (номенклатурна справа).

3.3. Копії протоколів громадських слухань зберігаються протягом всього строку дії тарифу, який було затверджено (погоджено) на підставі проведених громадських слухань.

4. Координація проведення громадських слухань

4.1. Координацію проведення громадських слухань здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, а також Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.2. Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.2.1. До 25 числа поточного місяця готує на підставі пропозицій виконавців послуг план проведення громадських слухань на місяць для затвердження заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

4.2.2. Щомісячно, до 5 числа місяця, наступного за звітним, подає заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків узагальнену інформацію про проведення громадських слухань у м. Києві за встановленою формою згідно із додатком 4 до цього Порядку.

5. Прикінцеві положення

5.1. Спірні питання щодо врахування виконавцем послуг та організатором законних громадських і приватних інтересів споживачів оскаржуються і розглядаються у встановленому порядку.

5.2. Виконавці послуг та організатор несуть відповідальність за недотримання вимог цього Порядку відповідно до законодавства.

 

Заступник голови -
керівник апарату 

 
Б. Стичинський 


 

Додаток 1
до Порядку проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві 


ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
учасників громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою:
м. Київ, вул. ____________________ буд. N _____

NN
з/п 

N квартири 

П. І. Б. споживача 

П. І. Б. присутнього представника 

Паспортні дані споживача або його представника 

Особистий підпис 

1.

2.

3. 

  

  

  

  

  

Загальна кількість присутніх 

_____ осіб 


 

Додаток 2
до Порядку проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Організатор
______________________
"___" ____________ 20 __ 


ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкової території за адресою

м. Київ, вул. ___________________________________________________________ буд. N __________
дата та час проведення __________________________________________________________________
місце проведення ______________________________________________________________________
Загальна кількість споживачів, зареєстрованих у будинку _______________________________ осіб
Загальна кількість присутніх споживачів або їх представників ____________________________ осіб

Запрошені:
П. І. Б. ___________________________________ місце роботи ________________________________ 


N
з/п 

Пропозиції учасників громадських слухань 

Шляхи вирішення 


Результати голосування:


N квартири 

П. І. Б. споживачів (або їх представників) 

Прийняте рішення (за, проти, утримався) 

Підпис 

  

  

  

  


Всього:

"за" ____________________ осіб; "проти" _______________ осіб; "утрималися" _____________ осіб

Вирішили (необхідне відзначити):  


Місце для відмітки 

Зміст прийнятого рішення 

Відповідальний за виконання 

  

Погодитись із запропонованим виконавцем послуг розрахунком тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, розробленим відповідно до типового переліку, та подати розрахунок разом з цим протоколом до Головного управління з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для підготовки необхідних розпорядчих документів. 

Виконавець послуг 

  

Не погодитись із запропонованим виконавцем послуг розрахунком тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, розробленим відповідно до типового переліку, у зв'язку з чим:  

  

  

• Оформити у встановленому порядку звернення про відмову від деяких послуг із запропонованого виконавцем послуг переліку, розробленого відповідно до типового переліку

Ініціатори (споживачі) 

  

• Провести коригування запропонованого виконавцем послуг розрахунку тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, розробленого відповідно до типового переліку, та подати скоригований розрахунок разом з цим протоколом до Головного управління з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для підготовки необхідних розпорядчих документів. 

Виконавець послуг 

  

Інше 

  


 

Головуючий 

  

Секретар 

  

Відмітки організатора: 

  


 

Додаток 3
до Порядку проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві 


Звернення
щодо врахування рішення про відмову від деяких послуг із запропонованого виконавцем послуг переліку, розробленого відповідно до типового переліку

За результатами громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
за адресою м. Київ, вул. ___________________________________________ буд. N _______________,
яке проводилось: _______________________________________________________________________
                                                                                                          (дата, час та місце проведення)

Споживачами прийнято рішення про відмову від запропонованих послуг:  


Послуга 

Обгрунтування 

Спосіб забезпечення надання послуги, від якої відмовилися 

  

  

  


Рішення підтримали:


N квартири 

П. І. Б. споживачів (або їх представників) 

Підпис 

  

  

  


 

Додаток 4
до Порядку проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві 


ІНФОРМАЦІЯ
про проведення громадських слухань

станом на "___" ____________ 20_ р.

N
з/п 

Дата, час та місце проведення 

Учасники громадських слухань (кількість загальна та участь представників цільових груп) 

Зміст питання громадських слухань 

Прийняті на громадських слуханнях рішення 

Пропозиції учасників громадських слухань, що потребують розгляду 

  

  

  

  

  

  


Характерні приклади позитивного вирішення проблеми:

Начальник Головного управління
житлового господарства виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

 
 
 
П. І. Б. 


____________

 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2010