Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 05 вересня 2013 року N 1551

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
30 вересня 2013 р. за N 50/1042

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. N 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731", з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо, для здійснення розрахунків із споживачами в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, у зв'язку з чим внести зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. N 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у м. Києві 25 квітня 2012 р. за N 26/943 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. N 1191), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації - керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05.09.2013 N 1551

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
30 вересня 2013 р. за N 50/1042


Зміни
до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

1. Унести у розділ "Голосіївський район" такі зміни:

1.1. Доповнити такими позиціями:

По-
ряд-
кова нуме-
рація по райо-
ну

Суб'єкт господа-
рювання

Назва вулиці (бульвару, провулка, проспекту, площі, узвозу та ін.)

Но-
мер бу-
дин-
ку

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахун-
ковим

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахун-
ковим

Приби-
рання при-
будин-
 кової
 тери-
 торії

Приби-
рання
схо-
 дових кліток

Виве-
зення
побу-
тових відхо-
дів (зби-
рання, збері-
гання, пере-
везен-
 ня,
пере-
 роб-
лення, утилі-
зація, зне-
 шкод-
ження та захоро-
нення)

Приби-
рання
 під-
 валу,
 техніч-
них 
по-
верхів та 
по-
крівлі

Тех-
нічне обслу-
гову-
вання ліфтів

Обслу-
гову-
вання систем дис-
 петче-
риза-
 ції

Тех-
нічне обслу-
гову-
вання вну-
тріш-
ньобу-
дин-
кових систем ГВП і ХВП, водо-
відве-
дення, тепло-
поста-
чання та зливо-
вої кана-
лізації

Дера-
тиза-
ція

Дез-
інсек-
 ція

Обслу-
гову-
вання димо-
венти-
ляцій-
них кана-
 лів

Тех-
 нічне
 обслу-
гову-
вання та поточ-
 ний
 ремонт систем проти-
пожеж- ної 
авто-
мати- 
ки
 й димо-
 вида-
лення, а також інших
вну-
 тріш-
 ньо-
будин-
 кових
інже-
 нерних систем у разі
 їх наяв-
 ності

Поточ-
ний
 ремонт кон-
 струк-
тив-
 них
 еле-
 ментів
 вну-
тріш-
ньо-
 будин-
кових
систем гаря-
 чого
 і холод-
 ного
 водо-
поста-
чання, водо-
відве-
дення, тепло-
поста-
чання та зливо-
вої  кана-
 лізації  і техніч-
них  прис-
троїв  будин-
 ків  та елемен-
 тів зов-
 ніш-
 нього  упо-
 ряд-
 ження

 

Поли-
вання дворів, клумб і газо-
нів

Приби-
рання
 і виве-
зення снігу, поси-
пання части-
ни
 прибу-
динко- вої
тери-
торії,
призна-
ченої для прохо-
 ду
та про-
 їзду,
 проти-
оже-
 лед-
ними сумі-
шами

Експлу-
атація номер-
них знаків будин-
ків

Освіт-
лення місць загаль-
ного ко-
ристу-
вання, підва-
лів, підка-
чуван-
ня води

Енер-
го-
поста-
чання для ліфтів

При-
бу-
ток

Та-
риф, грн. за 1 кв. м зага-
льної площі квар-
тири за мі-
сяць (в тому числі при-
буток
 та ПДВ), крім квар-
тир пер-
шого по-
верху

Та-
риф, грн. за 1 кв. м зага-
льної площі квар-
тири пер-
шого по-
верху за мі-
сяць (в тому числі при-
бу-
ток та ПДВ)

Та-
риф, грн. за 1 кв. м зага-
льної площі квар-
тири за мі-
сяць (з ПДВ), крім квар-
тир пер-
шого по-
верху

Та-
риф, грн. за 1 кв. м зага-
льної площі квар-
тири пер-
шого по-
верху за мі-
сяць (з ПДВ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

79

ТОВ "Коваль-
ська-
Житло-
сервіс"

вул. Касіяна Василя

2/1

0,4838

0,6959

0,1658

0,0000

0,1791

0,0670

0,4059

0,0032

0,0000

0,0180

0,1715

0,1838

0,0157

0,0021

0,0004

0,2155

0,0931

0,21

3,50

3,06

3,50

3,06

80

ТОВ фірма "Квартет ЛТД"

вул. Дубініна Володі

6

0,9324

0,3080

0,1117

0,0000

0,3990

0,0000

0,5050

0,0011

0,0000

0,0220

0,0000

0,1602

0,0000

0,0000

0,0000

0,1013

0,0643

0,26

3,44

2,83

3,13

2,57


1.2. Унести зміни до позиції N 56, виклавши її в такій редакції:

56

ТОВ "Ново-
будова"

просп. Сорока-
річчя Жовтня

30-а

0,2265

0,8297

0,1336

0,0000

0,4159

0,1024

0,4192

0,0027

0,0030

0,0000

0,2609

0,0000

0,0017

0,0000

0,0000

0,2407

0,0528

0,21

3,48

2,74

3,28

2,59


1.3. Унести зміни до позиції N 63:

у графі 4 число "7" замінити числом та літерою "7-в".

2. Розділ "Дарницький район" доповнити такими позиціями:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

113

ТОВ "Коваль-
ська-
Житло-
сервіс"

вул. Гмирі Бориса

2

0,4387

0,6017

0,2200

0,0000

0,3461

0,0332

0,4203

0,0026

0,0000

0,0181

0,1989

0,2306

0,0196

0,0059

0,0007

0,2298

0,0321

0,22

3,63

3,09

3,63

3,09

114

ТОВ "Коваль-
ська-
Житло-
сервіс"

вул. Гмирі Бориса

4

0,4371

0,5806

0,2602

0,0000

0,3470

0,0267

0,4233

0,0026

0,0000

0,0183

0,2006

0,2190

0,0177

0,0059

0,0007

0,2372

0,0192

0,22

3,62

3,11

3,62

3,11

115

ТОВ "Коваль-
ська-
Житло-
сервіс"

вул. Гмирі Бориса

6

0,4256

0,5791

0,2235

0,0000

0,3410

0,0254

0,4335

0,0027

0,0000

0,0186

0,2048

0,2242

0,0224

0,0060

0,0007

0,2532

0,0349

0,22

3,62

3,10

3,62

3,10

116

ТОВ "Коваль-
ська-
Житло-
сервіс"

вул. Срібно-
кільська

2-а

0,1543

0,8053

0,1613

0,0000

0,2266

0,0398

0,4746

0,0022

0,0000

0,0154

0,0570

0,2063

0,0053

0,0066

0,0005

0,3775

0,0180

0,20

3,31

2,94

3,31

2,94

117

ТОВ "Коваль-
ська-
Житло-
сервіс"

просп. Бажана Миколи

10

0,3134

0,8902

0,2004

0,0000

0,3288

0,0436

0,4584

0,0022

0,0000

0,0187

0,0283

0,2179

0,0124

0,0063

0,0004

0,2222

0,0352

0,22

3,60

3,07

3,60

3,07

118

ТОВ "Коваль-
ська-
Житло-
сервіс"

просп. Бажана Миколи

12

0,3011

0,8090

0,2151

0,0000

0,3290

0,0436

0,4585

0,0017

0,0000

0,0187

0,0284

0,2738

0,0101

0,0063

0,0004

0,2493

0,0357

0,23

3,60

3,07

3,60

3,07

119

ТОВ "Коваль-
ська-
Житло-
сервіс"

просп. Бажана Миколи

14

0,3377

0,7200

0,1819

0,0000

0,3321

0,0437

0,4590

0,0016

0,0000

0,0180

0,0283

0,2282

0,0113

0,0064

0,0004

0,3391

0,0727

0,22

3,60

3,02

3,60

3,02


3. Розділ "Деснянський район" доповнити такими позиціями:

38

КП "Дирекція з управління та обслуго-
вування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві Ради"

вул. Волкова Космо-
навта

10

0,3734

0,1421

0,4471

0,0000

0,3040

0,0000

0,2500

0,0015

0,0015

0,0000

0,0000

0,4916

0,0222

0,0000

0,0000

0,1309

0,0697

0,22

2,95

2,46

2,68

2,23

39

КП "Дирекція з управління та обслуго-
вування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві Ради"

вул.
Закревсь-
кого Миколи

63-а

0,6874

0,1649

0,5468

0,0000

0,2328

0,0000

0,2604

0,0034

0,0034

0,0000

0,0000

0,3679

0,0466

0,0000

0,0000

0,2293

0,0726

0,26

3,45

3,05

3,14

2,77

40

КП "Дирекція з управління та обслуго-
вування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві Ради"

вул.
Закревсь-
кого Миколи

85-а

0,4393

0,1908

0,5174

0,0000

0,1983

0,0683

0,2657

0,0034

0,0034

0,0000

0,0000

0,5908

0,0382

0,0000

0,0000

0,2552

0,0127

0,25

3,41

3,04

3,10

2,77

41

КП "Дирекція з управління та обслуго-
вування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві Ради"

вул. Мило-
славська

5-б

0,3679

0,1924

0,5662

0,0000

0,1987

0,0684

0,2657

0,0035

0,0035

0,0000

0,0000

0,5054

0,0359

0,0000

0,0000

0,2882

0,0128

0,25

3,31

2,94

3,01

2,67

42

КП "Дирекція з управління та обслуго-
вування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві Ради"

просп. Маяковсь-
кого Володи-
мира

14-а

0,4366

0,1623

0,4993

0,0000

0,2391

0,0000

0,2550

0,0034

0,0034

0,0000

0,0000

0,5055

0,0486

0,0000

0,0000

0,2108

0,0806

0,24

3,23

2,80

2,93

2,55

43

КП "Дирекція з управління та обслуго-
вування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві Ради"

просп. Маяковсь-
кого Володи-
мира

20-а

0,5233

0,1768

0,5060

0,0000

0,2371

0,0000

0,2603

0,0035

0,0035

0,0000

0,0000

0,5681

0,0328

0,0000

0,0000

0,1900

0,0491

0,25

3,37

2,99

3,06

2,72

44

КП "Дирекція з управління та обслуго-
вування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві Ради"

просп. Маяковсь-
кого Володи-
мира

20-б

0,3840

0,1781

0,4705

0,0000

0,2388

0,0000

0,2603

0,0035

0,0035

0,0000

0,0000

0,7488

0,0258

0,0000

0,0000

0,2151

0,0671

0,26

3,43

3,02

3,11

2,75

45

КП "Дирекція з управління та обслуго-
вування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві Ради"

просп. Маяковсь-
кого Володи-
мира

59-а

0,2821

0,1883

0,5036

0,0000

0,2610

0,0000

0,2586

0,0034

0,0034

0,0000

0,0000

0,5793

0,0208

0,0000

0,0000

0,1479

0,0813

0,23

3,08

2,62

2,80

2,38

46

КП "Дирекція з управління та обслуго-
вування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві Ради"

просп. Маяковсь-
кого Володи-
мира

68

0,3602

0,5687

0,2352

0,0000

0,3125

0,0229

0,2452

0,0013

0,0013

0,0000

0,0000

0,2747

0,0097

0,0000

0,0000

0,2020

0,0441

0,22

3,01

-

2,73

-

47

КП "Дирекція з управління та обслуго-
вування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві Ради"

просп. Маяковсь-
кого Володи-
мира

70

0,3582

0,6207

0,2062

0,0000

0,3128

0,0225

0,2450

0,0013

0,0013

0,0000

0,0000

0,3475

0,0086

0,0000

0,0000

0,1642

0,0414

0,23

3,08

-

2,80

-

48

ТОВ "Житло-
сервіс Груп"

вул. Гра-
динська

7

0,4098

0,4966

0,2176

0,0000

0,4128

0,0000

0,5099

0,0016

0,0000

0,0000

0,0999

0,0805

0,0118

0,0089

0,0000

0,3461

0,1654

0,14

3,48

-

3,31

-

49

ТОВ "Житло-
сервіс Груп"

вул. Гра-
динська

20

0,8006

0,5024

0,1835

0,0000

0,2399

0,0000

0,3791

0,0031

0,0000

0,0000

0,0000

0,0695

0,0274

0,0077

0,0000

0,2096

0,1612

0,13

3,26

2,75

3,10

2,62

50

ТОВ "Житло-
сервіс Груп"

вул. Лаврухіна Миколи

6

0,3654

0,4893

0,2160

0,0000

0,4104

0,0500

0,4863

0,0229

0,0000

0,0000

0,0991

0,0799

0,0112

0,0088

0,0000

0,3533

0,1862

0,14

3,50

-

3,33

-

51

ТОВ "Житло-
сервіс Груп"

вул. Лаврухіна Миколи

8

0,4283

0,5277

0,1743

0,0000

0,4384

0,0649

0,5313

0,0027

0,0000

0,0000

0,1100

0,1033

0,0126

0,0115

0,0000

0,3695

0,0374

0,14

3,54

2,86

3,37

2,73

52

ТОВ "Житло-
сервіс Груп"

вул. Лаврухіна Миколи

10

0,4196

0,5394

0,1663

0,0000

0,4349

0,0643

0,5313

0,0023

0,0000

0,0000

0,1099

0,1139

0,0106

0,0114

0,0000

0,3769

0,0344

0,14

3,55

2,87

3,38

2,74

53

ТОВ "Житло-
сервіс Груп"

вул. Лаврухіна Миколи

16

0,3993

0,5340

0,1739

0,0000

0,4372

0,0648

0,5370

0,0023

0,0000

0,0000

0,1129

0,1031

0,0139

0,0115

0,0000

0,3896

0,0324

0,14

3,54

2,87

3,37

2,73

54

ТОВ "Експлуа-
таційна компанія Комфорт-
Майстер"

вул.
Закревсь-
кого Миколи

99

0,3617

0,7517

0,2374

0,0000

0,4187

0,0657

0,3262

0,0113

0,0000

0,0000

0,0568

0,0958

0,0092

0,0531

0,0008

0,2454

0,0833

0,27

3,59

2,84

3,45

2,73


4. Унести у розділ "Дніпровський район" такі зміни:

4.1. Доповнити такими позиціями:

651

ТОВ "Житло-
сервіс Груп"

вул. 
Макіївська

8

0,2634

0,4564

0,2389

0,0000

0,5272

0,0000

0,4788

0,0020

0,0000

0,0000

0,0830

0,1152

0,0027

0,0128

0,0000

0,4259

0,1068

0,13

3,42

-

3,26

-

652

ТОВ "Житло-
сервіс Груп"

пров. Ма-
кіївський

2

0,2784

0,3664

0,2766

0,0000

0,5276

0,0000

0,4788

0,0024

0,0000

0,0000

0,0831

0,1153

0,0047

0,0128

0,0000

0,4570

0,0958

0,13

3,40

-

3,24

-


4.2. Унести зміни до позиції N 623, виклавши її в такій редакції:

623

ТОВ "Ново-
будова"

вул. Микіль-
сько-
Сло-
бідська

6-б

0,2993

0,4513

0,1969

0,0000

0,4323

0,0607

0,4273

0,0016

0,0027

0,0000

0,0429

0,4015

0,0034

0,0000

0,0000

0,1388

0,0442

0,20

3,24

2,55

3,05

2,41


5. Розділ "Печерський район" доповнити такими позиціями:

48

КП
"Печерська
 брама"

вул. Кудрі Івана

16

0,8661

0,5854

0,4157

0,0000

0,0000

0,0000

0,2678

0,0147

0,0205

0,0114

0,0000

0,1238

0,0000

0,0000

0,0000

0,0087

0,0000

0,23

3,05

3,05

2,78

2,78

49

КП "Печерська брама"

вул. Лумумби Патріса

19

0,3348

0,7378

0,2048

0,0000

0,2468

0,0874

0,4541

0,0086

0,0067

0,0065

0,0000

0,0840

0,0000

0,0000

0,0000

0,0633

0,0394

0,22

3,00

2,51

2,73

2,28

50

КП
"Печерська
 брама"

вул. Лумумби Патріса

19 (гур-
тожи-
ток)

0,4283

1,0807

0,4352

0,0000

0,0000

0,0000

0,2613

0,0073

0,0101

0,0137

0,0000

0,0836

0,0000

0,0000

0,0000

0,0132

0,0000

0,23

3,08

3,08

2,80

2,80

51

ТОВ "Коваль-
ська-
Житло-
сервіс"

вул. Барбюса Анрі

16

0,4498

0,8870

0,1276

0,0000

0,2611

0,0141

0,4361

0,0035

0,0000

0,0146

0,0540

0,1566

0,0147

0,0023

0,0015

0,2054

0,0357

0,21

3,45

3,05

3,45

3,05


6. Розділ "Подільський район" доповнити такою позицією:

46

ТОВ "Житло- сервіс Груп"

вул. Бесту-
жева Олексан-
дра

34

0,4655

0,6066

0,2193

0,0000

0,2457

0,1141

0,4598

0,0005

0,0000

0,0237

0,0000

0,0684

0,0115

0,0171

0,0000

0,2506

0,1827

0,13

3,36

-

3,20

-


7. Унести у розділ "Солом'янський район" зміни до позиції N 46, виклавши її в такій редакції:

46

КП "Спец-
житло-
фонд"

вул. Борща-
гівська

152-а

0,5528

0,7293

0,1665

0,0000

0,2657

0,0661

0,3748

0,0071

0,0032

0,0000

0,3258

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1949

0,1084

0,28

3,69

-

3,35

-


 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2013
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2013